ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงาน ตั้งเป้าปี 59 ขยายการจ้างงานคนพิการไม่น้อยกว่า 10,000 คน


 


กระทรวงแรงงาน ร่วมกับเครือข่ายและภาคเอกชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระ นำร่อง 5 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าขยายการจ้างงานคนพิการปี 2559 ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มูลนิธิศูนย์ศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสังคม และ 5 องค์กรคนพิการ ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง รวมถึงเพิ่มรายได้แก่ประชาชนทุกกลุ่มและชุมชนในทุกจังหวัดตามแนวทาง “ประชารัฐ” 

 
 
กระทรวงแรงงาน ร่วมกับเครือข่ายและภาคเอกชนจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการได้มีงานทำรวม 199 คน ในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการเพิ่มโอกาสด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรา 35 ในรูปแบบของการฝึกอบรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเบเกอรี่ การผลิตเบญจรงค์ และโครงการประกอบอาชีพตู้น้ำอัตโนมัติ มูลค่าในการฝึกอบรม 21 ,790,500 บาท ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญกับผู้พิการ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งโครงการดังกล่าวถือเป็นการตอบโจทย์ความจำเป็นของผู้พิการในปัจจุบันที่ยังว่างงานและไม่มีอาชีพ เนื่องจากสภาพร่างกายและอายุที่เพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา และการมีงานทำ อีกทั้งการส่งเสริมให้ผู้พิการประกอบอาชีพในชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้พิการและนายจ้างที่ต้องการจ้างงาน โดยในปีนี้ตั้งเป้าส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำไม่น้อยกว่า 10,000 คน

กระทรวงแรงงานพร้อมเป็นสื่อกลางกับองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้พิการให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ การคุ้มครองคนพิการ และค่าจ้างตรงตามสัญญาการจ้างงาน จึงขอเชิญชวนภาครัฐและเอกชนร่วมผลักดันให้มีการจ้างงานที่มีคุณภาพให้คนพิการมากยิ่งขึ้น หม่อมหลวงปุณฑริกฯ กล่าวท้ายที่สุด

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวด้วยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ทางกลุ่มเซ็นทรัลคาดว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำให้กับคนพิการได้มากขึ้น อีกทั้งทางกลุ่มเซ็นทรัลได้เล็งเห็นศักยภาพของคนพิการ และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกระดับ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีความสุขในสังคม 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 เม.ย. 2559 เวลา : 18:06:36

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 8:15 am