ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ผ่านร่างพ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..ลดขั้นตอนจ่ายคืนเงินฝาก


 


พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ ร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดจำนวนเงินฝากทีได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป
ในส่วนของกฎหมายฉบับแรกสาระสำคัญมีการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจสถาบันคุ้มครองเงินฝากจากเดิมกำหนดให้หารายได้จากการออกตั๋วเงิน พันธมิตร และตราสารหนี้ มาเป็นการให้กู้ยืมเงินได้ด้วย รวมทั้งเพิ่มการให้คุ้มครองสิทธิประชาชน และการอำนวยความสะดวก หากสถาบันการเงินเกิดปัญหาต้องปิดตัวและไม่สามารถเบิกเงินออกมาได้ ผู้ฝากไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอ แต่ทางสถาบันประกันเงินฝากจะจ่ายเงินคืนให้ภายใน 7 วัน  
          
ส่วนร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดจำนวนเงินฝากทีได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไปมีการแก้ไขข้อกำหนดเดิมที่ให้ลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือไม่เกินรายละไม่เกิน 1 บัญชีและวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทหลังจากวันที่ 10 ส.ค.59 เนื่องจากกระทรวงการคลังได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าควรปรับปรุงให้ค่อย ๆ ทยอยลดระดับการคุ้มครองลงเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแห่ถอนเงิน 


ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. .... และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้
กค. เสนอว่า
1. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่คุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงิน ต่อมาภายหลังกฎหมายมีผลใช้บังคับ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกและระบบสถาบันการเงินได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ วิกฤติเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2551 และการจัดทำหลักการสำคัญของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems) โดยสมาคมสถาบันประกันเงินฝากระหว่างประเทศ (International Association of Deposit Insurers) ในปี 2552 และปรับปรุงอีกครั้งในปี 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ของหน่วยงานด้านการคุ้มครองเงินฝาก และเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
2. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขวงเงินการคุ้มครองเงินฝากรวม 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจตามข้อ 1 ได้แก่ การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555
3. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งหลักการสำคัญของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินและเสถียรภาพในระบบการเงินและสถาบันการเงิน กค. จึงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการจ่ายคืนเงินฝากแก่ผู้ฝากเงินให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากในขั้นตอนการควบคุมสถาบันการเงินและการชำระบัญชี รวมทั้งตราพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. .... โดยกำหนดระดับวงเงินความคุ้มครองเงินฝากใหม่ซึ่งสูงกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 53 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
สาระสำคัญของร่างฯ 2 ฉบับ เป็นการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนการจ่ายคืนเงินฝากแก่ผู้ฝากเงิน กระบวนการดำเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และขยายวงเงินความคุ้มครองเงินฝากเป็นการชั่วคราวและลดลงอย่างเป็นลำดับขั้น

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 เม.ย. 2559 เวลา : 18:57:34

14-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2024, 2:14 am