ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'ประยุทธ์'ใช้ ม.44 มอบอำนาจ ผบ.ตร. แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ


 


เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2559 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 เรื่อง การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยในคำสั่งดังกล่าวระบุว่าจากสถานการณ์การกระทำความผิดและอาชญากรรมในปัจจุบัน ส่งผลต่อปริมาณงานและภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องกำหนดหรือปรับระดับตำแหน่งให้สอดคล้องกับปริมาณงานและคุณภาพของงานในสถานีตำรวจ 

นอกจากนี้ ยังมีจำนวนข้าราชการตำรวจที่มีความอาวุโสผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนด้านอำนวยความยุติธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้เป็นที่ไว้วางใจและเชื่อถือศรัทธาของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและกระบวนการยุติธรรม

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 44/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ จนกว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในวาระการแต่งตั้งประจำปี พ.ศ. 2559 จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดเป็นการเฉพาะไปพลางก่อน
          ข้อ 2 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2569
         พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 
 

LastUpdate 26/04/2559 19:10:14 โดย : Admin

13-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 13, 2024, 12:38 pm