ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คลังแจงมติครม.ยกเว้นภาษีเงินได้ให้ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน


 


รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงินและยกเว้นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่กรมสรรพากรกำหนดให้แก่สถาบันการเงินสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ในส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้เป็นการถาวร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การปลดหนี้ดังกล่าวต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด


 การยกเว้นภาษีเงินได้และการยกเว้นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่กรมสรรพากรกำหนดดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อให้การจัดเก็บภาษีสอดคล้องกับหลักความสามารถในการเสียภาษี อันเป็นหลักประการหนึ่งของภาษีอากรที่ดี และสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะเกิดขึ้นเป็นปกติในการให้สินเชื่อ โดยการปลดหนี้เป็นมาตรการหนึ่งและเป็นมาตรการที่ลูกหนี้จะมีภาระภาษีเงินได้สำหรับหนี้ในส่วนที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ถึงแม้ไม่ได้รับเงินจริงก็ตาม ซึ่งหากจัดเก็บภาษีเงินได้ก็จะทำให้ลูกหนี้ต้องเสียภาษี โดยไม่ได้รับเงินจริงและไม่มีทรัพย์สินอย่างอื่นเพียงพอที่จะชำระภาษี อันอาจส่งผลให้เกิดหนี้ภาษีอากรค้างตามมา

 
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ค. 2559 เวลา : 11:25:20

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 6:23 am