ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คลังแจงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


 


รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  
1. กรณีบุคคลธรรมดาที่มีการบริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาค   ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ

 2. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สามารถนำรายจ่ายดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้เท่าจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความเสมอภาค        ทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ตลอดจนสร้างสังคมฐานความรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต  
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ค. 2559 เวลา : 12:00:48

25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 1:47 pm