ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ทีดีอาร์ไอจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ


 


สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 
 

ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการ ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ ทีดีอาร์ไอ และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เครดิตบูโร ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือดัง
กล่าว 
 
 
 
 
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า การร่วมมือกับเครดิตบูโรเป็นก้าวสำคัญในการวิจัยด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะฐานข้อมูลของเครดิตบูโรมีข้อมูลระดับจุลภาคที่สำคัญ และทันต่อสถานการณ์  สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจ เสริมจากการใช้ข้อมูลจากการสำรวจอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณเครดิตบูโรที่ไว้วางใจทีดีอาร์ไอในการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศ 
 
 
 

ด้านนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่าทีดีอาร์ไอเป็นสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ผลงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารนโยบายภาครัฐ ด้วยเหตุที่เครดิตบูโร มีฐานข้อมูลเชิงสถิติอันมีค่าและข้อมูลดังกล่าวก็ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กระทบกับสิทธิส่วนบุคคลตามที่กฎมายกำหนดการนำเอาข้อมูลเชิงสถิติดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อประเทศชาติ ผ่านความรู้ความสามารถของนักวิจัยของสถาบันเช่น ทีดีอาร์ไอ จึงเป็นการตอบโจทย์ หรือไขปัญหาของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะยังผลให้นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเจริญยั่งยืนสืบไป
 

สำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบทวิเคราะห์ข้างต้นนั้น ได้รับความร่วมมือจากเครดิตบูโรในด้านข้อมูลเชิงสถิติซึ่งมาจากประวัติการก่อหนี้ และการชำระหนี้สินเชื่อของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินซึ่งเป็นสมาชิกของเครดิตบูโร จำนวนกว่า 91 ราย มีจำนวนบัญชีสินเชื่อบุคคลธรรมดา 76.28  ล้านบัญชี บัญชีสินเชื่อนิติบุคคล 3.57 ล้านบัญชี (ข้อมูล ณ มีนาคม 2559)

 
 
 
(ในภาพ) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (ที่สองสองจากซ้าย) ประธาน ดร.กิริฎา เภาพิจิตร (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และนายสุรพล โอภาสเสถียร (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการใหญ่ นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมใน “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” ณ ห้องประชุม ทีดีอาร์ไอ เมื่อเร็วๆ นี้
 

LastUpdate 11/05/2559 12:07:18 โดย : Admin

19-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 19, 2024, 9:14 am