ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมชลฯแจงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร


 


กรมชลประทาน แถลงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลายโครงการฯมีความคืบหน้าไปมาก พร้อมเร่งเดินหน้าโครงการฯที่เหลือให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เน้นเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ต้องได้รับประโยชน์มากที่สุด
 

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า  กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งหลายโครงการมีความคืบหน้าไปมาก และทุกโครงการเกษตรกรและประชาชน ต้องได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
 
 
 
 
 
 
 1.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประกอบไปด้วย แปลงใหญ่ต้นแบบ ปี 2559 - 2561 มีจำนวนทั้งหมด 76 แปลง พื้นที่การเกษตร 166,234 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน 31 แปลง 60,743 ไร่ และนอกเขตพื้นที่ชลประทาน 45 แปลง 105,491 ไร่  ในปี 2559 กรมชลประทาน ดำเนินการสนับสนุนในพื้นที่ 18 แปลง จำนวน 39 รายการ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานทั้งหมด ผลงานแล้วเสร็จ 30 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน 9 รายการ  เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 40,106 ไร่ ส่วนแปลงใหญ่แบบทั่วไป ปี 2559 - 2561 มีจำนวนทั้งหมด 192 แปลง พื้นที่การเกษตร 499,120 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน 62 แปลง 94,050 ไร่ และนอกเขตพื้นที่ชลประทาน 130 แปลง 405,120 ไร่  ในปี 2559 กรมชลประทาน ดำเนินการสนับสนุนในพื้นที่ 36 แปลง จำนวน 77 รายการ ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2559

2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ (ศพก.)  กรมชลประทาน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 แห่ง มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดทำแผนที่แสดงแหล่งน้ำที่สนับสนุนแก่พื้นที่เกษตรที่ได้รับคัดเลือกเป็น ศพก.  ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในพื้นที่อำเภอนั้นๆ และติดตั้งแผนที่ดังกล่าวประจำทุก ศพก. ภายในเดือนเมษายน 2559 อยู่ระหว่างติดตามการดำเนินงานภายใน 15 พ.ค. 59  และการให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าเรียนรู้ใน ศพก.ตามภารกิจ ของกรมชลประทาน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน ม.ค.- ก.ย. 59 กรมชลประทานได้ สนับสนุนงบดำเนินงาน (ค่าน้ำมัน) ในการปฏิบัติงาน ศพก.ละ 4,000 บาท

 3) การฟื้นฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ด กรมชลประทานได้เสนอแผนระยะเร่งด่วน ในการขุดลอกแก้มลิง เพื่อฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ โดยใช้งบกลางปี 2559 ซึ่ง ครม. ได้อนุมัติให้ใช้งบกลาง เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 59 ที่ผ่านมา และกรมชลประทาน ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 59

นอกจากนี้ ยังมีโครงการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการในพื้นที่ 4 จังหวัด(ขอนแก่น ปราจีนบุรี กาญจนบุรี และนครราชสีมา) โดยได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ดำเนินการโครงการต่างๆ ดังนี้

  จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 21.87 ล้านบาท และโครงการแก้มลิงอาจสามารถ พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 5.68 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง สำนักงบประมาณพิจารณาเปลี่ยนแปลงจากโครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำชายแดนระหว่างประเทศ 2 รายการที่ยกเลิก เพื่อมาดำเนินการทั้ง 2 โครงการฯแทน

จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ โครงการระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ 83 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำแบบสองทางที่ประตูระบายน้ำบางพลวง งบประมาณ 90.90 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาใช้เงินเหลือจากกรอบวงเงินกู้

จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ระบบท่อส่งน้ำเติมสระเก็บน้ำบ้านหนองมะสังข์ งบประมาณ 74.50 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอ สำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาเงินเหลือจ่ายปี 2559 มาใช้ในการดำเนินการต่อไป

จังหวัดนครราชสีมา  ได้แก่ ระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนไปยังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง (ระยะที่ 1) งบประมาณ 41.86 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาใช้เงินเหลือจากกรอบวงเงินกู้

สำหรับมาตรการจ้างแรงงาน ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั่วประเทศ  ล่าสุด(10 พ.ค. 59) กรมชลประทาน ได้ดำเนินการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 140,780  คน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,725.88 ล้านบาท จำแนกตามลุ่มน้ำได้ ดังนี้ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 29,086 คน ลุ่มน้ำแม่กลอง 9,563 คน และลุ่มน้ำอื่นๆ 102,131  คน

  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ค. 2559 เวลา : 13:51:47

17-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 17, 2024, 6:46 am