ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
Egg Boardลดปริมาณนำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ไข่จาก8แสนตัวเหลือ6แสนตัว


 


Egg Board พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการไข่ไก่ทั้งระบบ เดินหน้าควบคุมมาตรฐานสินค้าไข่ไก่          พร้อมประสาน ก.พาณิชย์ พิจารณาลดต้นทุนการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับไก่ไข่ 


 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ที่เน้นย้ำให้ความสำคัญในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรที่ต้องมีความปลอดภัย และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรต้องให้เกิดความสมดุลทั้งอุปสงค์และอุปทาน ในการผลิตและการบริโภคนั้น คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ฯ จึงได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการไข่ไก่ทั้งระบบ  ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ส่วนใหญ่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ไข่จะนำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากยังไม่สามารถพัฒนาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ทันตามความต้องการ 
 
 

อย่างไรก็ตาม ได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไก่ไข่ เพื่อลดการนำเข้า รวมทั้งประเมินปริมาณการนำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ไข่ให้เกิดความเหมาะสมและพอเพียงต่อการผลิตไข่ไก่ โดยได้พิจารณาร่วมกับตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการ จากเดิมที่ประมาณการว่าจะนำเข้าประมาณ 800,000 ตัว แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นจำนวนที่มากจึงปรับลดเหลือประมาณ 600,000 ตัว ขณะที่สถานการณ์ของไข่ไก่ (ณ 10 พฤษภาคม 2559) ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยฟองละ 2.70 บาท ราคาไข่ไก่ขายปลีกเบอร์ 3 ฟองละ 3.30 บาท ขณะที่ทุนการผลิตไข่ไก่ ปี 2559 เฉลี่ยฟองละ 2.80 บาท และราคาส่งออกไขไก่เฉลี่ยฟองละ 3.20 บาท

 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประมาณความต้องการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับอุตสาหกรรมไก่ไข่ ปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มโอกาสการแข่งขัน จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ ที่จะประชุมเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้นำเรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับไก่ไข่ไปพิจารณาด้วย ทั้งความเหมาะสมด้านปริมาณ ราคา การลดต้นทุนการผลิต  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ที่ต่อไปจะกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อให้ฟาร์มไก่ไข่ทุกฟาร์มมีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยถูกสุขอนามัยต่อผู้บริโภค โดยช่วงแรกจะเป็นมาตรฐานตามความสมัครใจ และจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอีกชุดเพื่อนำไปสู่การเป็นมาตรฐานบังคับต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับวัคซีนและเวชภัณฑ์ของไก่ไข่ โดยให้กรมปศุสัตว์กำกับดูแลร่วมกับสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม แนะนำการใช้วัคซีนและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยกรมปศุสัตว์จะติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของยาที่ใช้ เพื่อไม่ให้มีการปลอมปน โดยจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและจริงจังต่อไป
 

บันทึกโดย : วันที่ : 12 พ.ค. 2559 เวลา : 20:04:38

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 5:12 am