ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ที่ประชุมกสท.พิจารณาบ.ไบรท์ ทีวีขอหารือชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายงวดบางส่วน


 


วันนี้ (19 พฤษภาคม 2559) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ในฐานะประธาน กสท.  กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 16/2559 ได้มีการพิจารณา กรณีบริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด ขอหารือกรณีประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายงวดบางส่วน โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ 
1. กรณีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตาม ข้อ 10 วรรคท้ายของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556
2. หากปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือชำระไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตชำระให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดชำระเงินตามเวลาที่ระบุจะถือว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำผิดเงื่อนไข  และคณะกรรมการอาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามข้อ 10 วรรคท้าย ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556
3. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ติดตามตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติทุกราย หากพบว่าไม่มีการชำระหรือชำระไม่ถูกต้องครบถ้วนให้สำนักงาน กสทช. รวบรวมข้อเท็จจริง แล้วนำเสนอต่อ กสท. เพื่อพิจารณาดำเนินการตาม 1 และ 2 ต่อไป
ทั้งนี้ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ข้อ10 วรรคท้าย ระบุว่า “กรณีที่ผู้ชนะการประมูลหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด (งวด 3 คือวันที 23 พ.ค. 2559) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นจำนวนเงิน เท่ากับ ผลคูณของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 คูณกับสัดส่วนของจำนวนวันที่ค้างชำระต่อจำนวนวันในหนึ่งปี (360 วัน) หากพ้นกำหนดชำระเงินตามเวลาที่ระบุจะถือว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำผิดเงื่อนไขของประกาศนี้ และคณะกรรมการอาจพิจารณาพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้”  
 
 

LastUpdate 19/05/2559 14:36:31 โดย : Admin

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 5:09 am