ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์


 


วันนี้(19พ.ค.) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธาน  ให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป  ด้วยคะแนน144 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง 

ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีจำนวน 152 มาตรา ไม่มีสมาชิกขอแก้ไขและสงวนความเห็น โดยร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อควบคุมการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี ให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม และให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ในทางสากลเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ และยังกำหนดให้มีคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อกำกับและดูแลการดำเนินการต่างที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี
 
 

คณะกรรมาธิการฯได้เพิ่มเติมชื่อร่างจากพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ... เป็นร่างพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ... และปรับถ้อยคำให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการอาทิ กรณีบัญญัติไม่ใช้บังคับแก่ยานพาหนะทางทหารของต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะ และมาตราการป้องกันอันตรายจากรังสีของยานพาหนะ จึงควรให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ควบคุมดูแลยานพาหนะทางทหารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์
     
ส่วนการประกอบกิจการต่างๆตามพระราช บัญญัตินี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางนิวเคลียร์และรังสี แก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการกำหนดความรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าว จึงควรให้มีกฏหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งสำหรับความเสียหายที่เกิดจาก นิวเคลียร์และรังสีโดยเร็วเพื่อกำหนดให้มีการประกันภัย การจัดตั้งกองทุน หรือการวางหลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหาย เป็นต้น


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 พ.ค. 2559 เวลา : 15:52:37

19-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 19, 2024, 11:13 pm