ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สบส. จัดระเบียบสปา -นวด เช็คทางอินเตอร์เน็ต 'จริงหรือเถื่อน' ได้ทันที


 


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประชุมเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ.2559 ในเขตภาคเหนือ วางระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบทางอินเตอร์เน็ตว่ามีมาตรฐานหรือเถื่อนได้ทันที พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกฎหมายลูก 6 ฉบับ กำหนดให้กิจการประเภทสปา ต้องจัดระบบตรวจคัดกรองสุขภาพก่อน ห้ามคนเมาสุราเข้าใช้บริการ  
         
 เช้าวันนี้ (3 มิถุนายน 2559 ) ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมผู้ประกอบการ และผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตภาคเหนือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพระดับเขต ผู้บริหารสถานศึกษา  อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 200 คน เพื่อชี้แจงความเข้าใจพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เตรียมความพร้อมการขออนุญาตภายหลังกฎหมายฯมีผลใช้ในวันที่ 27 กันยายน 2559 และเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง 6 ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายลูกของพ.ร.บ.ฉบับนี้ สำหรับใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติ ประกอบด้วยร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ให้บริการ ผู้ดำเนินการ อัตราค่าธรรมเนียม  การกำหนดบริการอื่นในสปา  และมาตรฐานสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ
 
 
          
อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและควบคุมกำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างชัดเจน ซึ่งมี3ประเภทได้แก่ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย และคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้บริการ ซึ่งจะทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการทั้งไทยและต่างชาติ เป็นธุรกิจสีขาวให้ผลดีต่อสุขภาพ ไม่มีบริการทางเพศแอบแฝงใดๆ หากสถานประกอบการใดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่ติดป้ายว่าเป็นบริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม จะมีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
“การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายใหม่นี้ กรม สบส.มีนโยบายคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคอย่างเต็มที่ โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศอำนวยความสะดวกประชาชนทั้งไทยและเทศ สามารถตรวจสอบสถานประกอบการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงามว่ามีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และรู้ได้ทันที เช่นเดียวกับการตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาล หากตรวจแล้วไม่พบรายชื่อในสารบบ ให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นสถานประกอบการเถื่อน  สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลย”  อธิบดีกรม สบส.กล่าว

ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดในปี 2559 ทั่วประเทศมีสถานประกอบการทั้ง 3 ประเภท ได้รับการอนุญาตจากกรมสบส.รวม 1,605 แห่ง  โดยอยู่ในภาคเหนือ 322 แห่ง ประกอบด้วยนวด 256 แห่ง สปา 61 แห่ง และนวดเพื่อเสริมความงาม 5 แห่ง มากที่สุดที่ จ.เชียงใหม่149 แห่ง รองลงมาคือเชียงราย 55 แห่ง ร้อยละ 80 เป็นบริการนวดเพื่อสุขภาพ ในปี2558 ไทยมีรายได้จากธุรกิจสปา 30,000 ล้านกว่าบาท สูงกว่าปี 2557 ประมาณ 5,000  ล้านบาท  โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 15 ต่อปี คาดว่าเมื่อเปิดขึ้นทะเบียนในเขตภาคเหนือจะมีรายใหม่ยื่นขออนุญาตเพิ่มไม่ต่ำกว่า 2,000 ราย     

ทางด้านนายแพทย์ภัทรพล  จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า กรม สบส.ได้เตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียน  โดยจะเปิดให้ขึ้นทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต  ส่วนกลางยื่นที่กรม สบส. ส่วนภูมิภาคยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับร่างกฎกระทรวงที่เป็นกฎหมายลูกและเป็นกรอบในการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 6 ฉบับนั้น กำหนดให้สถานประกอบการทั้ง 3 ประเภทจะต้องได้มาตรฐาน ทั้งการบริการ สถานที่  ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการทุกประเภทต้องมีความรู้ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรม สบส.รับรอง โดยเฉพาะสปาซึ่งมีบริการบางอย่างที่อาจมีการใช้ความร้อน ความเย็นที่มีผลต่อการหดขยายของหลอดเลือด  ได้กำหนดให้ทุกแห่งต้องมีระบบการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อป้องกันอันตรายก่อนรับบริการ ห้ามคนเมาสุราเข้าใช้บริการ  และให้ทุกแห่งจัดชุดปฐมพยาบาลพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยจะจัดประชุมครบทั้ง4ภาคและนำเสนอร่างกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมครม.ภายในเดือนนี้ 

 

LastUpdate 03/06/2559 11:05:50 โดย : Admin

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 5:59 am