ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ติดต่องานด้านใบอนุญาตขับรถ-ทะเบียน-ภาษีรถไม่ต้องใช้สำเนาบัตรปชช./ทะเบียนบ้าน


 


กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ายกระดับงานบริการเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง      อำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่องานด้านใบอนุญาตขับรถ ด้านทะเบียนและภาษีรถ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอีกต่อไป     เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เริ่มดำเนินการพร้อมกัน       ทั่วประเทศแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาการบริการ       เพื่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง บนแนวคิดอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้มากที่สุด ลดระยะเวลาและขั้นตอน         ในการติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานให้น้อยลง และการติดต่อราชการไม่ว่าด้านใดก็ตามประชาชนต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกสามารถเชื่อมโยงข้อมูลรายการทะเบียนราษฎรกับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการบุคคล ชื่อ สกุล ภูมิลำเนา รวมถึงสถานะของบุคคลได้จากฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
 
ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแสดงเป็นหลักฐานในการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถอีกต่อไป เริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา และสำหรับกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทำสำเนาขึ้นเอง โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนยังต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินการเช่นเดิม หรือกรณีไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรได้ ให้แนบสำเนาหลักฐานประกอบการดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ              สำเนาทะเบียนบ้านดังกล่าว เป็นการยกระดับมาตรฐานงานด้านบริการของกรมการขนส่งทางบก และสนองนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลด เลิกเอกสาร และลดขั้นตอน ทำให้การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ ไม่จำเป็นต้องเขียน   คำขอรับบริการ ไม่ต้องใช้เอกสารอย่างบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นการลดภาระของประชาชน 

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น DLT eForm เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยมีคู่มือแนะนำการติดต่องานด้านทะเบียนและภาษีรถ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ รวมทั้ง ยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ ต่างๆ ผ่านออนไลน์ เพื่อกรอกข้อมูลแล้วนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการให้น้อยลง เจ้าหน้าที่ให้บริการได้ทันที รวดเร็วทันใจ เพียงสแกน QR Code DLT eForm ที่ปรากฏบนสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบก ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone หรือดาวน์โหลดผ่านร้านค้าแอพพลิเคชั่นได้โดยตรง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 มิ.ย. 2559 เวลา : 16:58:42

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 11:31 pm