ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ธ.ก.ส.เดินหน้าต่อเนื่องปั้นคนรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ
ธ.ก.ส.ปั้นคนรุ่นใหม่หวังสืบสานงานเกษตรพัฒนาทายาทเกษตรกรรุ่นที่3 ร่วมกับมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค(มจส.) สถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจำเนียร สาระนาค (สจส.)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)และภาคีเครือข่าย มุ่งหวังให้ทายาทเกษตรกรและผู้มีใจรักอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพมีความมั่นใจ มีศักดิ์ศรี มีความยั่งยืนในการดำรงชีวิตด้วยอาชีพเกษตรกรรม
 

วันนี้(16 มิถุนายน 2559) ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง นายชวลินทร์ สายหล้า ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายฐานิศร์ สุทธสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจำเนียร สาระนาค (สจส.) ภายใต้มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) ได้ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือ   ในการจัดทำโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่3 เพื่อพัฒนาทายาทเกษตรกรสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในแวดวง งานเกษตรอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เรียนฟรีตลอดระยะเวลาการอบรม 9 เดือน

 
นายชวลินทร์ สายหล้า ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวชี้แจงว่า ธ.ก.ส. ได้ร่วมกับ มจส. จัดทำโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคนรุ่นใหม่มารับช่วงงานด้านเกษตรแทนเกษตรกรรุ่นเก่าที่มีอายุมากขึ้น นับเป็นการสานต่องานหลักของประเทศไทยให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพที่มีความรอบรู้ มีความมั่นใจ มีศักดิ์ศรี มีความยั่งยืนในการทำงานเกษตรให้สามารถยืนหยัดพัฒนาทั้งผลิตผลและการตลาด โดยรุ่นที่1 ดำเนินการในปี 2557 รับผู้สมัครจำนวน 50 คน ผู้จบหลักสูตรจำนวน 37ราย คิดเป็นร้อยละ 74  รุ่นที่ 2 ปี 2558 รับผู้สมัครจำนวน 127 ราย   ผู้จบหลักสูตรจำนวน 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 และรุ่นที่ 3 ดำเนินการในปี2559 นี้อย่างต่อเนื่อง เปิดรับจำนวน 200 ราย
 
 
โดยผู้ที่เข้าโครงการฯจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้จริงจากกระบวนการพัฒนาความรู้อย่างครบถ้วน ร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ เรียนรู้การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง การทำแผนธุรกิจเพื่อต่อยอดการผลิตสินค้าเกษตร เรียนรู้แผนการผลิต การแปรรูป การตลาด การเงินการลงทุน การบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์เกษตรนับเป็นโอกาสในการศึกษาด้านการเกษตรที่อยากเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักงานเกษตรมาสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านมามีเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่รับการอบรมจากโครงการฯทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สามารถนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองจนประสบความสำเร็จ โดย ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนทั้งด้านการเรียนรู้ พัฒนาผลิตผล การตลาดและเงินทุนอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่     ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร(SMAE)  

ทางด้านนายฐานิศร์ สุทธสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท (สจส.) ภายใต้มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สจส. ดำเนินงานฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายแห่ง โดยมุ่งหวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใจรักงานการเกษตรและมุ่งมั่นที่จะทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน พร้อมยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สานต่องานเกษตรจากรุ่นพ่อแม่เป็นทายาทเกษตรกรมืออาชีพให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีอาชีพที่มั่นคง มีความก้าวหน้าในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนและเป็นแรงงานสำคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อสังคมชนบทเข้มแข็งลดการแออัดของสังคมเมือง โดยคุณสมบัติผู้สมัครที่กำหนดไว้ดังนี้ ผู้สมัครมีที่ดินในการทำการเกษตร อายุตั้งแต่20-35 ปี ตั้งใจสืบทอดการเกษตรมีเวลาเข้าร่วมโครงการสม่ำเสมอ สมัครเข้าร่วมโครงการได้    โดยขอรับใบสมัครที่ ธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศ มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค(ธ.ก.ส. สาขาอาคารนางเลิ้ง) หรือdownload จาก www.chamnien.org รับสมัครจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคมนี้เท่านั้น ทายาทเกษตรกรจะเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรของตนเอง เรียนแล้วมั่นใจว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคง พัฒนางานอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงแนวคิด สร้างเครือข่ายงานการเกษตร รับรองว่าเรียนแล้วไม่ผิดหวัง ได้ทดลองจริงทำจริง แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้รู้จริง ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ปราชญ์เกษตร วิทยากร รวมทั้ง ธ.ก.ส. ในฐานะพี่เลี้ยงผู้คอยติดตามดูแลตลอดระยะเวลา 9 เดือน ที่เรียนรู้ในโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ

นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้ารับการอบรมจากโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพมาร่วมให้ข้อมูลถึงความสำเร็จที่ได้รับจากการร่วมโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพของตนเองอีกด้วย ได้แก่ผู้แทนจากผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่1 นางสาวเกษกาญจน์ อิ่มจิตร (ใบเตย) อายุ 29 ปี อ.เมือง จ.นครปฐม ทำเกษตรผสมผสาน รวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จ.นครปฐม และผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 2.นายกุลิส์ ไฝเพชร อายุ 34 ปี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ทำนาข้าว นาบัว เลี้ยงปลา เกษตรอินทรีย์ . 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 มิ.ย. 2559 เวลา : 11:03:06

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 9:56 am