ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
หนี้สาธารณะคงค้าง เม.ย.59 คิดเป็น 44.09%ของจีดีพี


 


นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะ  คงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 30 เมษายน 2559 มีจำนวน 6,050,595.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.09 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,474,219.15 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1,039,689.49 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 524,402.57 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 12,284.67 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 36,946.02 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,474,219.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 42,535.18 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก
การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 46,436 ล้านบาท 
การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2,582.40 ล้านบาท 
โดยเป็นการกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ แบ่งเป็น (1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 1,240.73 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง และ (2) การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 1,341.67 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง และโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง 
การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 10,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
การชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย จากหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 8,092.77 ล้านบาท แบ่งเป็น
- การชำระคืนหนี้เงินต้นที่รัฐบาลให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 3,000 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 2,100.42 ล้านบาท 
- การชำระคืนหนี้เงินต้นต่างประเทศ จำนวน 327.78 ล้านบาท
- การชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,664.57 ล้านบาท 
การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จำนวน 2,336.38 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน ซึ่งใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ เพิ่มขึ้น 844.98 ล้านบาท
 

หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1,039,689.49 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 221.33 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร จำนวน 4,000 ล้านบาท
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนด จำนวน 3,000 ล้านบาท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด จำนวน 1,000 ล้านบาท
การชำระคืนหนี้เงินต้นจากสัญญาเงินกู้ (Term Loan) จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ที่มากกว่าการเบิกจ่าย   ทำให้หนี้ลดลง 1,035.41 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระหนี้เงินต้นของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 775.98 ล้านบาท
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ เพิ่มขึ้น 909.44 ล้านบาท

หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 524,402.57 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 1,121.13 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระหนี้เงินต้นของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1,119 ล้านบาท 

หนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 12,284.67 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 4,246.70 ล้านบาท โดยรายการ  ที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนต้นเงินกู้ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 4,254.52 ล้านบาท
 
หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2559 จำนวน 6,050,595.88 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ในประเทศ 5,695,399.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.13 และหนี้ต่างประเทศ 355,196.62 ล้านบาท (ประมาณ 10,293.14 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.87 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว 5,273,862.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.16 และหนี้ระยะสั้น 776,733.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.84 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 มิ.ย. 2559 เวลา : 18:57:08

19-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 19, 2024, 8:54 am