ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงาน เผยความคืบหน้า Safety Thailand บูรณาการทำงาน 6 กระทรวง


 


ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุม ศ.นิคมฯ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง  6 กระทรวง  

นายสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ      ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันนี้ (16 มิ.ย. 59) โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้า       การดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) โดยกระทรวงแรงงานได้จัดให้มีการประชุมหารือกันระหว่าง 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย กรมควบคุมโรค) กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
 

และได้กำหนดแนวการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะสั้น 6 เดือน (มิ.ย.-พ.ย.59) กำหนดให้จัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในกรอบการดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย และด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี โดยแผนบูรณาการความร่วมมือแต่ละด้านให้ดำเนินการใน 3 มิติ คือ มิติการส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินการ (สร้างการรับรู้และจิตสำนึก) มิติการกำกับดูแล และมิติการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประชารัฐ)       2) ระยะยาว ดำเนินการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ร่วมกัน เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน อันจะสร้างเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนทำงานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการประสานหารือกับกระทรวงคมนาคม ในการเข้าร่วมโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) และได้รับการตอบตกลงให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย  
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 มิ.ย. 2559 เวลา : 19:43:45

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 10:14 am