ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลท.สั่ง AAV แจงเพิ่มเติมภายใน 20 มิ.ย.กรณี 'ธรรศพลฐ์' ขายหุ้น


 


เมื่อ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV) ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขายหุ้นของกลุ่มนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ซึ่ง AAVชี้แจงว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัทไม่เคยรับทราบข่าวและไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้เคยสอบถามไปยังนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ แล้ว และได้รับแจ้งว่าไม่ได้มีการทำข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับการขายหุ้น รายละเอียดปรากฏตามข่าวบริษัทวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เนื่องจากกรณีดังกล่าวข้างต้นนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้เข้าทำรายการดังกล่าวย่อมทราบถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ในขณะเดียวกันนายธรรศพลฐ์ ก็มีฐานะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของ AAV ด้วย

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ AAVได้เปิดเผยแก่ผู้ลงทุนนั้น มีความถูกต้องและครบถ้วนตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ AAVดำเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทชี้แจงเหตุผลที่ไม่ดำเนินการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนต่อบริษัท ทั้งนี้ขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนได้ทราบผ่านระบบเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศที่จำเป็นต่อการตัดสินใจให้ผู้ลงทุนทราบ โดยสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา  ซึ่งตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน กำหนดว่ากรณีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามบริษัทจดทะเบียนต้องชี้แจงเกี่ยวกับข่าวลือหรือข่าวสารนั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากข่าวลือหรือข่าวสารนั้นอาจจะมีหรือได้มีผลต่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน  กรณีที่ข่าวลือหรือข่าวสารมีสารสนเทศที่ถูกต้องบริษัทต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้บริษัทไม่ต้องเปิดเผยสารสนเทศสำคัญโดยทันทีหากสามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับได้อย่างสมบูรณ์
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 มิ.ย. 2559 เวลา : 10:52:45

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 7:02 am