ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.แรงงาน ติดตามสถานการณ์แรงงาน 4 จว.ตะวันออก


 


รมว.แรงงาน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน บริหารจัดการต่างด้าว กำหนดแผนงานทุก 5 ปี รับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ย้ำ เชิดชู อสร.กลไกสำคัญขับเคลื่อนบริการแรงงานสู่ประชาชน ด้าน กกจ.รวบรวมปัญหาต่างด้าวจากผู้ประกอบการเจรจาประเทศต้นทาง พร้อมเสนอ กนร.พิจารณาแนวทางเหมาะสม
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กร NGOs อาสาสมัครแรงงาน ล้งผลไม้ รวมทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดตราด ว่า  จังหวัดตราดมีความสำคัญด้านการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยว จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการตรวจราชการในวันนี้ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานด้านแรงงานของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม  การได้พบผู้ประกอบการ นายจ้าง และลูกจ้างในระบบไตรภาคี เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและความต้องการในพื้นที่โดยตรงจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปพิจารณาประกอบการวางแผนการพัฒนาด้านแรงงานในทุกมิติให้เป็นรูปธรรม  ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นดำเนินการมาโดยตลอด
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงานในทุกเรื่องทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาทักษะฝีมือ การคุ้มครองแรงงานและระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม ท้ังนี้ ได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการพัฒนาแนวคิด  โดยเฉพาะเรื่องการเป็นหุ้นส่วน (pertnership) และแรงงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน การคุ้มครองดูแลลูกจ้างให้ได้รับความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงาน อาทิ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน การประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน การจัดตั้งสมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์และสมาร์ทเทรนนิ่งเซ็นเตอร์  เพิ่มช่องทางการค้นหาตำแหน่งงานว่างและร้องเรียนด้านแรงงานผ่านสมาร์ทเลเบอร์ เป็นต้น  ส่วนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานนั้น  มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติและไม่ให้กระทบต่อภาพรวมด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลได้วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ซึ่งกระทรวงแรงงานจะได้เตรียมการด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปกำหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงานในทุก ๆ  5 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเช่นกัน

"ปัญหาด้านแรงงานที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสร้างการรับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการทุกปัญหาเพื่อให้ได้รับการแก้ไข แต่หากไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันทีก็จะมีการชี้แจงให้ทราบ "  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้กล่าวว่า จากสถิติแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามฤดูกาลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นมา มีจำนวน 2,112 คน ซึ่งสูงสุดอยู่ที่เดือนละ 400 คน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดทำ MOU กับประเทศกัมพูชา ที่จะให้แรงงานสัญชาติกัมพูชาสามารถเข้ามาทำงานในไทยได้ตามด่านชายแดนในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ ตราด และสระแก้ว สำหรับกรณีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและประเทศต้นทางนั้น จะมีการเจรจากับประเทศต้นทางโดยพิจารณาว่าค่าธรรมเนียมส่วนใดที่สามารถปรับลดได้บ้าง  
 
ซึ่งการดำเนินการระหว่างประเทศจะต้องมีการเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกัน และจะประกาศให้ทราบว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง ส่วนการที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยและผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการนั้น ขณะนี้กรมการจัดหางานได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจและกวดขันในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างแข็งขัน  สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการขอให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ตลอดทั้งปีนั้น  จะต้องคำนึงถึงผลกระทบและพิจารณาให้รอบคอบ ซึ่งจากนี้ไปการดำเนินการจะใช้ระบบ MOU และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มากขึ้น โดยจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอ กนร. และ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รับทราบเพื่อพิจารณาและจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 มิ.ย. 2559 เวลา : 16:36:54

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 7:07 am