ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มท. จับมือ พม. ประชุมแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกตามแผนยุทธการ 3-8-8


 


มท. จับมือ พม. ประชุมแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกตามแผนยุทธการ 3-8-8 พร้อมร่วมพิจารณาแผนแม่บทให้ครอบคลุมทุกมิติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

วันนี้ ( 17 มิ.ย.59) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก ร่วมกับพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกตามยุทธการ 3-8-8 คือ ร่วมกัน 3 หน่วยงาน 8 ยุทธศาสตร์ ดำเนินการภายใน 8 เดือน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2558 โดย 3 หน่วยงานหลัก คือ มท. พม. และ ทส. ร่วมกับ กก. พร้อมทั้งร่วมพิจารณาปรับปรุง แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกให้มีความครอบคลุมทุกมิติ


ในการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ต้องการให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดการบูรณาการที่ดี ซึ่งหากทุกหน่วยร่วมกันทำงานอย่างจริงจัง ย่อมส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัด สำหรับปัญหาในพื้นที่ทั้งเรื่องคน เรื่องป่าไม้ ขอให้ดำเนินการไปตามกรอบของกฎหมาย และเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดร่วมกัน ซึ่งเรื่องสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใย คือ ความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้าง รีสอร์ท ที่พักอาศัยต่างๆ ที่ให้บริการกับประชาชน ในส่วนนี้ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารในพื้นที่แล้ว อย่างไรก็ตามต้องขอเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้วย รวมทั้งจะต้องไม่ให้มีการรุกล้ำพืนที่ป่าไม้เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด ในส่วนของแผนแม่บทที่จะได้ร่วมกันดำเนินการต่อไปนั้น จะต้องสอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ รวมทั้งต้องเป็นไปตามกฎหมายอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่จะเข้าไปดำเนินการด้วย

สำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดย กองอำนวยการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก ซึ่งประกอบด้วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาทางกายภาพ ธรณีวิทยา และวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อกำหนด ทิศทางแก้ไขปัญหาตามหลักทฤษฎี โดยผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก ประกอบด้วย 6  แผนงาน ดังนี้ แผนการบริหารและการจัดการพื้นที่ภูทับเบิก พื้นที่ผ่อนปรนเพื่อการค้า พื้นที่ดินอยู่อาศัย พื้นที่ดินทำกิน พื้นที่ป่า และพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

?ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาให้มีความครอบคลุมทุกมิติ โดยจะนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนแม่บทก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก เพื่อพลิกฟื้นคืนผืนป่า คงคุณค่าอัตลักษณ์ พิทักษ์ระบบนิเวศ พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน.
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 มิ.ย. 2559 เวลา : 16:58:25

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 2:16 am