ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เผยค่าใช้จ่ายด้านยาสูง-ศักยภาพการผลิตต่ำเร่งจัดทำแผนพัฒนาบัญชียามุ่งเป้า


คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้จัดทำ(ร่าง)ประกาศนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ พร้อมเสนอมาตรการยุทธศาสตร์ (Quick wins) โดยบูรณาการการเข้าถึงยา เร่งจัดทำแผนพัฒนายามุ่งเป้า ซึ่งเป็นยาราคาแพงที่มีการใช้มาก รวมทั้งแก้ปัญหาการใช้ยาเกินจำเป็น


พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ว่า ได้จัทำ(ร่าง)นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ 1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา สมุนไพร และชีววัตถุ เพื่อความมั่นคงทางยาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. พัฒนาระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยาจำเป็นของประชาชน

3. พัฒนาระบบกลไกเพื่อให้เดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 4. พัฒนาระบบควบคุมยาให้มีประสิทธิภาพระดับสากล 5. สร้างเสริมกลไกการประสานงานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ใช้ยาสมเหตุผล ประเทศมีความมั่นคงด้านยาอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ ในปัจจุบันยาเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญของระบบประกันสุขภาพ โดยในปี 2558 มีมูลค่ายารวม162,914 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพปี 2557 มีมูลค่า 409,313 ล้านบาท โดยมูลค่าการนำเข้ามีสัดส่วนสูงกว่าการผลิต (2:1) และร้อยละ 37 ของรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ ขณะที่ศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมสุขภาพอื่นจึงต้องเร่งบูรณาการมาตรการเพื่อการเข้าถึงยา ควบคุมค่าใช้จ่าย และสร้างเศรษฐกิจ โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้ผลิตยาภาคเอกชน ร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนายาตามบัญชียามุ่งเป้า ซึ่งหมายถึง ยาราคาแพงที่มีการใช้มาก ยาที่มีศักยภาพส่งออกสร้างรายได้ และยาสมุนไพรที่วิจัยพัฒนาในประเทศ และมีมาตรการเร่งด่วนสำหรับยาตามบัญชียามุ่งเป้า ได้แก่ การจัดทำข้อมูลสถานะสิทธิบัตรยาการกำหนดช่องทางเร่งด่วนขึ้นทะเบียนตำรับยา และการส่งเสริมการผลิตและวิจัยพัฒนายาในประเทศ


ทั้งนี้ ในวันที่1 กรกฎาคม 2559 กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะจัดประชุมผู้ประกอบการและนักวิจัย เพื่อร่วมกันเสนอกรอบรายการยาเพื่อคัดเลือกเป็นบัญชียามุ่งเป้า รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากแผนการพัฒนายาตามบัญชียามุ่งเป้า เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการฯ จึงประกาศนโยบาย “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นและคุ้มครองความปลอดภัยด้านยา ในโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะมีการพัฒนากลไกการประสานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อจัดทำนโยบาย ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติต่อไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 ก.ค. 2559 เวลา : 08:07:50

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 11:25 pm