ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตั้ง คกก.วิสามัญศึกษาและทบทวนการดำเนินการโครงการรถโดยสาร (BRT)


 


ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีนายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

ในที่ประชุมนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและทบทวนการดำเนินการโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 50 เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เป็นโครงการนำร่องสายแรก โดยกรุงเทพมหานครได้ทำสัญญาจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สาย 402 สาทร-ราชพฤกษ์ ระยะเวลาสัญญา 7 ปี (ปี 2553-2560) วงเงิน 2,009.7 ล้านบาท ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 53 

โดยผลการดำเนินการโครงการตั้งแต่ปี2553-2559 มีปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยปีละ 18,000 ต่อเที่ยว/คน/วัน มีรายรับรวมเป็นเงิน 199.8 ล้านบาท รายจ่าย 1,237.6 ล้านบาท ซึ่งกรุงเทพมหานครมีรายจ่ายที่ต้องชดเชยให้กับผู้รับจ้าง 1,037.8 ล้านบาท ประกอบกับขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดการปรับปรุงโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เพื่อพัฒนาโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการในระยะแรก สภากรุงเทพมหานครเห็นว่าการจัดทำบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครควรมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่ากับการลงทุนด้านงบประมาณ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เกิดเป็นนโยบายขึ้นเนื่องจากผู้บริหารเห็นถึงปัญหาในการใช้รถโดยสารประจำทาง และเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งได้มีการปรับปรุงการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาระบบเชื่อมต่อคมนาคมทางบกและทางน้ำของกรุงเทพมหานครเพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้นเป็นไปตามนโยบาย ทั้งนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่ง (BRT) ให้มีประสิทธิภาพและมีการบริหารงานที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและทบทวนการดำเนินการโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) จำนวน 11 คน แบ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ จำนวน 7 คน ฝ่ายบริหาร จำนวน 4 คน กำหนดระยะเวลาพิจารณาภายใน 120 วัน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ก.ค. 2559 เวลา : 17:18:14

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 6:10 am