ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'บิ๊กจิน'นั่งหัวโต๊ะประชุมคกก.ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล


 


พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา 

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายงานผลมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านยางพาราด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 1,583.72 ล้านบาท ประกอบด้วย บล็อกยางปูพื้นในสนามฟุตซอลในโรงเรียนนำร่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาง จำนวน 120 โรงเรียน ซึ่งใช้ปริมาณยางทั้งหมด 1,512 ตัน ส่วนเทศบาลนำร่องใช้ผลิตภัณฑ์ยาง จำนวน 120 แห่ง โดยใช้ปริมาณยางทั้งหมด จำนวน 1,512 ตัน ขณะเดียวกัน บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร เช่น สนามเด็กเล่น จำนวน 250 โรงเรียน ปริมาณยางที่ใช้ทั้งหมด 250 ตัน รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ยางกว่า 200 แห่ง นอกจากนี้ยังใช้ในการปูพื้นคอกปศุสัตว์อีก 80 แห่ง ทั่วประเทศ ตลอดจนปูพื้นลู่วิ่งสนามกีฬาสนามกีฬามาตรฐานสากล จำนวน 7 จังหวัด พร้อมลานกีฬาระดับท้องถิ่นอีก 7 แห่งด้วย อีกทั้งยังมีโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางกว่า 750,000 ครัวเรือน
 

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายงานสรุปประเด็นเร่งด่วนสำหรับการติดตามในการช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 ประกอบไปด้วย 8 มาตรการ ซึ่งดำเนินการปฏิบัติงานในรูปแบบประชารัฐด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้ปรับปรุงไปในทิศทางที่เหมาะสม ประกอบไปด้วยการบริหารจัดการ

น้ำต้นทุน ทั้งนี้ ในระบบชลประทานน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำในอากาศจากการปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมการบริหารจัดการพื้นที่และปริมาณการผลิตข้าวนาปีและนาปรังปี 2558/2559 ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลง ตลอดจนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ดังกล่าวแก่ประชาชน รวมทั้งมีการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวนกว่า 1,654 ล้านไร่ จำนวน 174,161 ราย วงเงินกว่า 1,845.53 ล้านบาท ในขณะเดียวกันยังมีโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยโครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เช่น โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร โครงการสร้างรายได้จากการจ้างแรงงานเป็นรายได้เสริมของครัวเรือน โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐโดยสนับสนุนเงินทุนให้แก่

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการรายงานสรุปประเด็นเร่งด่วนการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐและผู้ยากไร้ (คลองลาดพร้าว) ซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับโดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น 4 ส่วน พื้นที่ 1 คลองลาดพร้าว เขตสายไหม 1,995 ครัวเรือน พื้นที่ 2 คลองลาดพร้าว เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง 1,995 ครัวเรือน พื้นที่ 3 คลองลาดพร้าว เขตบางเขน 1,343 ครัวเรือน และพื้นที่ 5 คลองลาดพร้าว เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง 924 ครัวเรือน โดยได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งทีมกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มสหกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง ขององค์กรชุมชนตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ก.ค. 2559 เวลา : 07:36:43

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 6:12 am