ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯเข้มมาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาว


 


กรมการขนส่งทางบก เข้มข้นมาตรการเพิ่มความปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรถโดยสารและพนักงานขับรถ พร้อมควบคุมกำกับพฤติกรรมการขับรถและการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกผ่านศูนย์ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน วันอาสาฬหบูชาและ      วันเข้าพรรษา กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2559  โดยให้จัดเตรียม      รถโดยสารให้เพียงพอสำหรับการเดินทางของประชาชน ไม่ล่าช้า และต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงบริหารจัดการการเดินรถภายในจังหวัดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยสะดวกรวดเร็ว ส่วนมาตรการ       ด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ       และจุดตรวจความพร้อมบนถนนสายหลัก/สายรอง โดยดำเนินการตรวจการมีใบอนุญาตผู้ประจำรถ, ตรวจสารเสพติดและระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ 100 เปอร์เซ็นต์, สมุดผู้ประจำรถเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงานเมื่อขับรถติดต่อกันเกิน       4 ชั่วโมง ต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงจะขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน เป็นต้น
 
 
ส่วนความปลอดภัยด้านตัวรถ ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ควบคู่กับการตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางสายหลัก เข้า–ออก กรุงเทพมหานครไปสู่ภูมิภาค พร้อมติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกจำนวน 68,650 คัน (ข้อมูลวันที่ 14 กรกฎาคม 2559) ที่ติดตั้ง GPS ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางตลอดช่วงเทศกาล และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงโทษหรือปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ต่อไปในอนาคต
 
 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจส่งผลให้สภาพถนนและสภาพจราจรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรวจสอบรถและกำชับพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ ทั้งนี้  กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ตรวจสอบการติดตั้งเข็มขัด ความพร้อมของรถและคนขับ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากสภาพตัวรถหรือการละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขความปลอดภัยที่กำหนด จะพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดในสถานหนัก และผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทุกกรณี        ซึ่งอาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย
 
พร้อมประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหารดูแลความปลอดภัยประจำสถานีขนส่ง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถบนทางและ        ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และกวดขันผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง  หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามทำการออก        เดินรถจากสถานีอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้โดยสารพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย รถโดยสารสาธารณะขับเร็ว    เกินอัตราที่กำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ณ กรมการขนส่งทางบก สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.ค. 2559 เวลา : 12:43:36

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 11:14 am