ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สธ.จับมือ สปสช. ทำแนวทางจัดสรรงบฯหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2560 วงเงิน165,773.01 ลบ.


 สธ.จับมือ สปสช. ทำแนวทางจัดสรรงบประมาณของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2560  ไม่แตกต่างปี 2559 เพิ่มความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

 
คณะกรรมการร่วมกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ทำแนวทางการจัดสรรเงินหลักงบประมาณประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2560 จำนวน 165,773.01 ล้านบาท ให้บริการตามแนวทางปีงบประมาณ 2559  เพิ่มความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อาทิ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ไตวายเรื้อรัง โรคเรื้อรัง  ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มุ่งเน้นให้สามารถจัดบริการที่เสมอภาคและเท่าเทียม

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ว่า คณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้ประชุมหารือกันกันอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เพื่อจัดทำแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของปีประมาณ 2560 ให้กับหน่วยบริการเพื่อให้มีทรัพยากรเพียงพอในการจัดบริการต่อประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยยึดแนวทางจัดสรรเดิมของปีงบประมาณ 2559  แต่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เช่น การดูแลผู้สูงอายุจาก 1 แสนคนเป็น 1.5 แสนคน

 
 
โดยในปี 2560  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจำนวน 165,773.01 ล้านบาท  ประกอบไปด้วยกองทุนเหมาจ่ายรายหัว และกองทุนนอกเหมาจ่ายรายหัว โดยจัดสรรเป็นกองทุนนอกงบเหมาจ่ายรายหัว  5 กองทุน ได้แก่ 1.บริการผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี 3,122.40 ล้านบาท  2.บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 3,529.23 ล้านบาท 3.บริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง 960.40 ล้านบาท 4.ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัยและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,490.28 ล้านบาท และ5.ค่าบริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 900 ล้านบาท

“ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  ได้มีการจัดงบประมาณสนับสนุน ระบบบริการปฐมภูมิ(Primary Care Clusters)เพื่อบริการประชาชนที่เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างจำกัด เพื่อลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัด ให้เกิดบริการทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี โดยเน้นรักษาโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยที่ไม่ซับซ้อน และการดูแลแบบองค์รวมโดยบูรณาการทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว่า สำหรับงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เพื่อบริการทางการแพทย์ต่างๆ 109,463.44 ล้านบาท  คิดเป็น 3,109.87 บาทต่อผู้มีสิทธิ  ได้แบ่งเป็นเงินสำหรับการดำเนินงานดังนี้  1.สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอก 2.ผู้ป่วยใน 3.ส่งเสริมป้องกันโรค 4.บริการกรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูง 5.บริการฟื้นฟูด้านการแพทย์ 6.บริการแพทย์แผนไทย 7.งบลงทุน และ8.เงินช่วยเหลือผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการ

 สำหรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ มุ่งเน้นให้สามารถจัดบริการที่เสมอภาคและเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำ  โดยการจัดการความเสี่ยงในโรคที่เข้าถึงได้ยาก จะตั้งงบประมาณไว้ในระดับประเทศที่ สปสช.  ส่วนโรคอื่นๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนให้มีการจัดการในระดับเขตบริการสุขภาพ เน้นให้หน่วยบริการมีงบดำเนินการเพียงพอต่อการบริการประชาชนที่จำเป็น  ทั้งนี้  จะมีการหารือแนวทางการจัดสรรอีกครั้งภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เพื่อสรุปแนวทางการจัดสรร จากนั้นจะเสนอผ่านคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.ค. 2559 เวลา : 14:07:42

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 3:16 am