ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มท.1 ตรวจเยี่ยมกรมการปกครอง-เตรียมความพร้อมฐานข้อมูลรับอี-เพย์เม้นท์


 


วันนี้ (14 ก.ค. 59) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1ชั้น 2 กรมการปกครอง (วังไชยา) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมการปกครอง(วังไชยา) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานบริการประชาชน เช่น ศูนย์บริการประชาชนของกรมการปกครอง(วังไชยา) ศูนย์ดำรงธรรม และหน่วยบริการงานทะเบียนและบัตร โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้กราบสักการะศาลกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการปกครอง (วังไชยา) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกรมการปกครอง ส่วนราชการ (วังไชยา) โดย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวรายงานภาพรวมภารกิจ อำนาจหน้าที่ ซึ่งมีภารกิจสำคัญ เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคม โดยกรมการปกครอง ณ วังไชยา มีศูนย์บริการประชาชน ทำหน้าที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง และศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (วังไชยา) โดยมีหน่วยงานต่างๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และการให้บริการต่างๆ เป็นต้น

สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยกล่าวถึงการทำงานของกรมการปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรทั้งข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มอาสาสมัครเป็นกลไกสำคัญอยู่ในพื้นที่ ขอให้ใช้กลไกที่มีอยู่ในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ  เพื่อให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการทำงานที่ดี ซึ่งขณะนี้ทำได้ดีแล้ว และขอให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ต้องป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวอย่างเด็ดขาด 

พร้อมทั้งได้เน้นย้ำเรื่องการให้การสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดวางตัวเป็นกลางและปฏิบัติตนตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การออกเสียงประชามติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งขณะนี้ กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน ได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนจัดทำประชามติ เช่น การรับลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัด การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง ซึ่งปัจจุบันมีผู้สิทธิจำนวน 50,260,382 คน และจัดทำประกาศหน่วยออกเสียงประชามติแล้ว จำนวน 95,295 หน่วย (โดยใช้หลักเกณฑ์หน่วยออกเสียงละไม่เกิน 800 คน) รวมทั้งได้จัดทำหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ จำนวน 16,827,871 ฉบับ เพื่อส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ 

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานระบบ E-Payment ตามนโยบายรัฐบาล ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้จัดเตรียมฐานข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อการเชื่อมโยงกับระบบดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.ค. 2559 เวลา : 18:07:54

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 8:01 am