ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
CPF ทุ่ม 141 ล้าน ซื้อหุ้น 80% ใน Norfolk บ.อาหารศรีลังกา


 


น.ส.พัชรา ชาติบัญชาชัย เลขานุการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 มีมติให้เข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Norfolk Foods (Private) Limited หรือ Norfolk โดยให้ CPF Investment Limited (CPFI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นจำนวน 2,752,800 หุ้น คิดเป็น 80% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ Norfolk จาก Expalanka Holdings PLC, Mr.Habeeb Mohamed Ziauddin และ Mrs.Hamzathul Zareeha Ziauddin ที่ราคาหุ้นละ 1.45 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 141 ล้านบาท โดยจะเข้าทำรายการภายในไตรมาส 3/59

นอกจากนี้ ตามสัญญาซื้อขายหุ้น CPFI มีสิทธิซื้อหุ้น (Call Options) อีก 20% ที่เหลือจากผู้ขาย และผู้ขายมีสิทธิขายหุ้น (Put Option) 20% ที่เหลือให้แก่ CPFI  ในวันครบรอบปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 หลังจากการทำรายการครั้งแรก โดยค่าตอบแทนทั้งหมดที่ต้องชำระให้แก่ผู้ขายสำหรับการทำรายการครั้งที่สองจะคำนวณจาก 20% ของ 7.3 เท่า ของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาของ Norfolk หักด้วย 20% ของหนี้สินสุทธิของ Norfolk ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ก่อนที่จะมีการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการทำรายการครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์ Norfolk จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF   

สำหรับ Norfolk จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2537 ในประเทศศรีลังกา เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน เช่น ซาโมซ่า, ไก่แปรรูป, เนื้อสัตว์สอดไส้ชีส และไส้กรอก เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า Crescent โดยมีการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย โรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้าปลีกในประเทศศรีลังกา ซึ่งปัจจุบัน Norfolk มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 400 ตันต่อเดือน และมีส่วนแบ่งการตลาดอาหารพร้อมรับประทานในประเทศศรีลังกาประมาณ 21%
          
ด้านข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ Norfolk ในงวดปี 2558/59 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559) มียอดขาย 284 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 12 ล้านบาท สินทรัพย์ 154 ล้านบาท หนี้สินรวม 50 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 104 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 30.30 บาทต่อหุ้น  หรือ 124.38 รูปีต่อหุ้น จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระจำนวน 246,500,000 รูปี ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,441,000 หุ้น
     
คณะกรรมการของ CPF พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อ CPF และผู้ถือหุ้นของ CPF เนื่องจากการเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใน Norfolk จะทำให้ CPF เข้าสู่ธุรกิจอาหาร ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตในประเทศศรีลังกา ตลอดจนเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง โดยทีมผู้บริหารของ Norfolk ที่มีประสบการณ์สูงในธุรกิจอาหาร
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 ก.ค. 2559 เวลา : 07:39:17

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 3:27 am