ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.เกษตรฯจัดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯที่จ.ขอนแก่น28-29ก.ค.นี้


 


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มุ่งเน้นให้บริการแก้ไขปัญหาและให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และตามความต้องการของเกษตรกร
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ในคราวเดียวกัน  เกษตรกรจะได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการ และบริการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านดิน น้ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย และอื่น ๆ  โดยกระทรวงฯ จะนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่  นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ มาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ให้สรุปประเด็นปัญหาของเกษตรกรเป็นรายบุคคลและภาพรวมของพื้นที่ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนา พร้อมทั้งให้ติดตามผลการให้บริการ และออกให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป
 
ด้าน นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันมีเกษตรกรมาเข้ารับบริการ ในคลินิกต่าง ๆ แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3,324,965 ราย และเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนในการจัดงานเทิดพระเกียรติระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ศัตรูพืชระบาด (โรคไหม้ในข้าว เพลี้ยแป้งและไรแดงในมันสำปะหลัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว) 
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จำนวน 11 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหม่อนไหม และคลินิกอื่น ๆ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 2,000 คน
 
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เข้ารับบริการหรือขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่จากคลินิกต่าง ๆ ได้ในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT ในวันที่ 28 กรกฎาคม นี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ก.ค. 2559 เวลา : 06:59:24

29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 12:14 am