ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สวนดุสิตโพลระบุคนส่วนใหญ่ดูเนื้อหา-ใช้วิจารณญาณตัวเองกรณีรับ-ไม่รับร่างรธน.


 


เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย “ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” นับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งที่คนไทยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมทางการเมือง และมีผลต่อการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน                   ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,304 คน สำรวจระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่าทำไม? การจะทำประชามติ 7 สิงหาคม 2559 จึงมีความขัดแย้งกัน
อันดับ 1 มาจากมุมมองความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เห็นต่างกัน จึงทำให้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 77.45%
อันดับ 2 มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเมือง 72.39%
อันดับ 3 กระบวนการขั้นตอนต่างๆยังไม่ชัดเจน 61.86%
อันดับ 4 ประชาชนยังขาดความเข้าใจในเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ   58.28%
อันดับ 5 มีการสร้างกระแส ใส่ร้ายป้ายสี บิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง 45.86%


เมื่อถามว่าประชาชนอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเพื่อตัดสินใจลงประชามติ
อันดับ 1 สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนจะได้รับ 82.75%
อันดับ 2 เนื้อหา รายละเอียดสำคัญหลักๆของร่างรัฐธรรมนูญ 78.14%
อันดับ 3 ทิศทางการดำเนินงานหลังจากการลงประชามติเสร็จสิ้นลง 74.00%
อันดับ 4 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทลงโทษผู้กระทำผิดทางการเมืองและทุจริตคอรัปชั่น 59.97%
อันดับ 5 ผลดี-ผลเสีย ในการจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 55.29%


เมื่อถามว่า ประชาชนอยากให้ กกต. ประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการทำประชามติครั้งนี้
อันดับ 1 กระตุ้น เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในครั้งนี้ 74.85%
อันดับ 2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 68.94%
อันดับ 3 วิธีการและขั้นตอนการลงประชามติที่ถูกต้อง 66.79%
อันดับ 4 บริเวณ/สถานที่ออกไปใช้สิทธิลงประชามติ 63.11%
อันดับ 5 ช่องทางในการติดต่อ สอบถาม หรือแจ้งเบาะแสต่างๆเกี่ยวกับการลงประชามติ 53.60%


เมื่อถามว่า การที่จะตัดสินใจ “รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญในการลงประชามติมีอะไรบ้าง
อันดับ 1 ใช้วิจารณญาณของตัวเองในการตัดสินใจ 80.29%
อันดับ 2 พิจารณาจากเนื้อหา ครอบคลุม ชัดเจน  เป็นธรรม 67.48%
อันดับ 3 พิจารณาจากกระบวนการในการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 59.10%
อันดับ 4 ฟังจากกระแสสังคม เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลที่น่าเชื่อถือ 57.13%
อันดับ 5 ศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย 54.60%บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ก.ค. 2559 เวลา : 10:25:39

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 4:54 am