ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงานเผย 9 เดือนสร้างงานคนพิการมีรายได้กว่า 900 ล้านบาท/ปี


 


นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ถือเป็นนโยบายสำคัญในการเร่งรัดส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยปัจจุบันมีคนพิการทั่วประเทศ 1,568,847 คน เป็นคนพิการที่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 748,941 คน และสามารถทำงานได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 397,800 คน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ 3 มิ.ย.59)  

จากสถิติดังกล่าวทำให้รัฐมีมาตรการในการปรับแก้ไขกฎหมายและระเบียบให้มีความสอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถตอบสนองความต้องการของคนพิการที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน และผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิแทนคนพิการได้มากยิ่งขึ้น นายจ้างและสถานประกอบการมีทางเลือกในการปฏิบัติตามกฎหมายได้หลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำงาน มีอาชีพ มีรายได้ด้วยตนเอง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งนอกจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำในลักษณะ 3S (Skill, Social, Security) แล้ว ยังประสานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานของคนพิการ ทั้งการเข้าทำงานในสถานประกอบการ (มาตรา 33) และหากไม่สามารถทำงานในสถานประกอบการได้ ก็ดำเนินการอื่นทดแทน เพื่อให้คนพิการมีอาชีพและมีรายได้ โดยใช้กลไก “ประชารัฐ”

นายธีรพลฯ กล่าวต่อไปว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมการจัดหางานดำเนินการรับลงทะเบียนสมัครงานสำหรับคนพิการที่สนใจทำงาน ติดต่อประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง และจัดส่งคนพิการที่ลงทะเบียนสมัครงานไปพบนายจ้างเพื่อพิจารณาบรรจุงาน จัดงานนัดพบแรงงานคนพิการพร้อม ๆ กับจัดประกวดแข่งขันนายจ้าง/สถานประกอบการดีเด่น ที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการด้วย  ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 9 เดือน (ต.ค.58 – มิ.ย.59) มีคนพิการขึ้นทะเบียนหางานกับกรมการจัดหางาน จำนวน 3,253 คน ได้รับการบรรจุงานแล้ว 1,695 คน มีรายได้จากการบรรจุงานตามวุฒิการศึกษาดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา (เสมียน, เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, พนักงานบริการ, ควบคุมเครื่องเย็บผ้า) จำนวน 516 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คนละ 9,000 บาท  ระดับมัธยมศึกษา (เสมียน, เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, พนักงานบริการ) จำนวน 845 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คนละ 9,000 บาท  ระดับ ปวช. (พ่อครัว, พนักงานต้อนรับ) จำนวน 74 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คนละ 12,500 บาท  ระดับ ปวส./อนุปริญญา (เสมียน, พนักงานบริการ) จำนวน 110 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คนละ 12,500 บาท และระดับปริญญาตรี (ผู้บัญญัติกฎหมาย, เสมียน) จำนวน 150 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คนละ 16,500 บาท  เมื่อคิดโดยรวมแล้วก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 17,024,000 บาท/เดือน หรือ 204,288,000 บาท/ปี และสำหรับผู้ที่ไม่พร้อมทำงานในสถานประกอบการ นายจ้างให้สิทธิคนพิการสร้างงาน สร้างอาชีพให้อีกจำนวน 6,303 คน ก่อให้เกิดรายได้ 690,178,500 บาท/ปี รวมทั้ง 2 กลุ่ม คนพิการมีงาน มีอาชีพ จำนวน 7,998 คน ก่อให้เกิดรายได้รวม 911,490,500 บาท/ปี ทั้งนี้นายจ้างหรือคนพิการสามารถติดต่อเพื่อการจ้างงานได้ที่สายด่วน 1694

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ก.ค. 2559 เวลา : 06:46:18

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 5:22 am