ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เปิดผลติดตามธนาคารสินค้าเกษตรรอบ9เดือน-แนะเร่งประชาสัมพันธ์


 


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร รอบ 9 เดือน เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ ในระดับมาก ร้อยละ 71 เนื่องจากคณะกรรมการมาจากเกษตรกรในชุมชนเอง แนะเร่งประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการให้เกษตรกรได้รู้จักมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังไม่ทราบว่าในพื้นที่มีการดำเนินโครงการ

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานรวม 5 ธนาคาร ประกอบด้วย 1) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โดยกรมการข้าว  2) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน  3) ธนาคารโค – กระบือ โดยกรมปศุสัตว์ 4) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ 5) ธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์

จากกการดำเนินงานรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา สศก. ได้ติดตามโดยสัมภาษณ์เกษตรกร 729 ราย ใน 15 จังหวัด ระหว่าง 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 52 ทราบว่าในพื้นที่มีการดำเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรที่ทราบว่ามีธนาคารสินค้าเกษตร ร้อยละ 66 เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับธนาคารสินค้าเกษตร โดยแยกเป็น เข้าร่วมสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 เข้าร่วมธนาคารโค – กระบือ ร้อยละ 27 เข้าร่วมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 21 เข้าร่วมธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร ร้อยละ 9 และเข้าร่วมธนาคารโคนมทดแทนฝูง ร้อยละ 8 ซึ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารจะสอดคล้องกับอาชีพและกิจกรรมการผลิตในชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำนาจะมีมากที่สุด และพบว่าการเลี้ยงโค-กระบือ เป็นกิจกรรมทดแทนใหม่ที่ชุมชนเกษตรสนใจ

ด้านความพึงพอใจ พบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกับธนาคาร และได้ใช้บริการธนาคารแล้ว มีความพึงพอใจต่อคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ มาจากเกษตรกรในชุมชน ส่งผลให้มีความเข้าใจปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรในชุมชนได้ดี

ดังนั้น การเผยแพร่วัตถุประสงค์ รวมทั้งกฎระเบียบของธนาคารสินค้าเกษตรเป็นสิ่งสำคัญมาก จึงควรเพิ่มประชาสัมพันธ์ธนาคารสินค้าเกษตรให้เกษตรกรทราบมากขึ้นในหลายๆ ช่องทาง โดยเฉพาะสื่อท้องถิ่น ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง เสียงตามสายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จัก และเข้าใจรูปแบบการดำเนินงานธนาคารเพิ่ม   มากขึ้น

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ก.ค. 2559 เวลา : 09:34:22

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 5:39 am