ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปตท.สผ. เผยครึ่งปีแรก กำไร 232 ล้านดอลลาร์ สรอ.พร้อมจ่ายเงินปันผล 0.75 บาทต่อหุ้น


 


นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ปตท.สผ. ได้เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยรักษาระดับการผลิตและการลดต้นทุนผ่านโครงการ SAVE to be SAFE อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ผลการดำเนินงานในครึ่งแรกของปี 2559 ปตท.สผ. มีกำไรสุทธิ 232 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 1,038 ล้านดอลลาร์ สรอ.  และมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีเงินสดในมือกว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. พร้อมจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งปีแรกที่อัตราหุ้นละ 0.75 บาท และยังพร้อมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจหากเห็นโอกาส เช่น เมื่อเร็วๆ นี้ได้ขยายการลงทุนเข้าสู่โครงการสำรวจที่มีศักยภาพสูงในประเทศมาเลเซีย

 
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 2,203 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงถึง 27% ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ในขณะที่มีปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย 325,257 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน สูงขึ้น 3% จากปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถลดต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) มาอยู่ที่ 29.42 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือลดลงกว่า 20% เมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของปี 2558 จากการลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อาทิเช่น ลดจำนวนวันและค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุม เจรจาเพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ (Recurring Net Income) อยู่ที่ 270 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
 

ในขณะที่มีขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ (Non-recurring Items) จำนวนรวมทั้งสิ้น 38 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งประกอบด้วยผลขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Oil Price Hedging) จำนวน 126 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ขาดทุนจากการประเมินมูลค่าสัญญาฯ คงเหลือของครึ่งปีหลัง ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท (การรับรู้กำไรหรือขาดทุนที่จะเกิดขึ้นจริงของสัญญาฯ ดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาน้ำมัน ณ วันที่สัญญาครบกำหนดในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2559) ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีที่ลดลงเนื่องจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจาก 36.09 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เป็น 35.18 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปี 2559

ทั้งนี้ จากการพิจารณาผลประกอบการและสถานะทางการเงินดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทงวด 6 เดือนแรกปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับนโยบายการให้ผลตอบแทนที่มั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
นายสมพรกล่าวว่า “ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการปรับตัวเพื่อรองรับความผันผวนของราคาน้ำมันได้ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อให้แข่งขันได้ รวมถึงการขยายการลงทุนในพื้นที่ที่มีความชำนาญและมีศักยภาพทางปิโตรเลียมสูงอย่างแปลงสำรวจ SK410B ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ “RESET REFOCUS RENEW”  ที่วางไว้ โดย ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้วิกฤตการณ์ราคาน้ำมันและสถานการณ์โลกที่ผันผวนในปัจจุบัน”


 

  

LastUpdate 28/07/2559 17:24:04 โดย : Admin

17-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 17, 2024, 8:48 am