ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กต.จัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปจังหวัดนราธิวาส 1-5ส.ค.นี้


 


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) ที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางยังสำนักงานหนังสือเดินทางต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
          - กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก
          - กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์)
            ๑.  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีอายุยังไม่ถึง ๑๕ ปี ใช้สูติบัตร (ตัวจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชนผู้เยาว์ ๑๓ หลัก หรือผู้เยาว์อายุ ๗ ปี ขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
            ๒.  ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)
            ๓.  บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ตัวจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ
            ๔.  บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน
                  ๔.๑  กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียวให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง)
                  ๔.๒  กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการหย่า (ตัวจริง)
                  ๔.๓  กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง) และ นำมาแสดง
            ๕.  ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดา ตัวจริง (หากมี)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
          •  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง  ๑,๐๐๐.- บาท
          •  ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS)                ๔๐.- บาท

คำแนะนำ 
          ๑.  ผู้รับบริการจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน ๒ สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔๐๘, ๓๒๔๐๙, ๓๒๔๕๑
          ๒.  ผู้มีหนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือน หรือ น้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 29 ก.ค. 2559 เวลา : 09:58:20

17-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 17, 2024, 9:10 am