ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.เกษตรฯลงพื้นที่จ.ราชบุรี เร่งรัดแผนยึดคืนพื้นที่ส.ป.ก.กลุ่ม 3 จังหวัด


 


รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่จ.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง เร่งรัดแผนยึดคืนพื้นที่ส.ป.ก.กลุ่ม 3 จังหวัด เตรียมเคาะพื้นที่นำร่องที่ถูกยึดคืนจัดสรรให้แก่เกษตรกร พร้อมตรวจเยี่ยมชมตลาดเกษตรกร และคืบหน้าแปลงใหญ่สับปะรด 
 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมคณะผู้บริการจากกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรในพื้นที่ จ.ราชบุรี โดยภารกิจในช่วงเช้าได้เดินหน้าไปตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรกร (Farmer Market)  จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้ดําเนินการในพื้นที่ของสํานักงานเกษตร อําเภอเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยเป็นการใช้พื้นที่ราชการเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายไม่เสียค่าเช่า เปิดบริการในทุกวันศุกร์ มี 30 ร้านค้า  แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป 6ราย   Smart Farmer 1 ราย   กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 23 ราย  โดยพบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการขายที่ดีมาก   สินค้าที่นํามาขายได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ร้อยละ 60 ที่เหลือกําลังดําเนินการ  ได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการบริหาร/หน่วยราชการ   สินค้าที่นํามาขายต้องตรงกับความต้องการ ต้องสอบถามผู้บริโภคทั้งทางตรงทางอ้อม   ต้องหาสินค้าที่หลากหลาย จัดเป็นกลุ่ม มีความปลอดภัย และต้องประชาสัมพันธ์ สร้างความน่าเชื่อถือ พัฒนาให้เป็นตลาดบน เพื่อเพิ่มโอกาสเกษตรกร   ต้องขจัดผู้มีอิทธิพลในทุกรูปแบบ ให้เกษตรกรตัวจริงได้มีโอกาส 
 
 
          
จากนั้น คณะได้เดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ใน 3 จังหวัด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี และ ประจวบคิรีขันธ์ ตามที่คสช.ได้ออกการประกาศใช้ ม.44 ดําเนินการกับผู้ครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผลดำเนินการในภาพรวมของประเทศ ในกรณีที่ 1  ในปัจจุบัน ได้เพิ่มเป็น 431 แปลง เนื้อที่ 437,156 ไร่ เพิ่มจากเดิม 9 แปลง ดังนี้   จ.กาญจนบุรี 3 แปลง  จ.เชียงใหม่ 4 แปลง  จ.เชียงราย 1 แปลง โดยแปลงที่เพิ่ม 9แปลงนี้  ได้จัดทําแผนที่แนบท้ายแล้ว ปิดประกาศแล้ว 2 แปลง (อยู่ใน จ.กาญจนบุรี)  ส่วนอีก 7 แปลง ทาง ส.ป.ก.จังหวัด กําลังตรวจสอบขอบเขต จัดทําแผนที่แนบท้ายส่งให้ ส.ป.ก. ลงนาม เพื่อนําไปปิดประกาศต่อไป
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
1. จ.เชียงใหม่ 5 แปลง  บริษัท เชียงใหม่มิตรการเกษตร จํากัด เนื้อที่ 1,054 ไร่  บริษัท เชียงใหม่มิตรการเกษตร จํากัด เนื้อที่ 1,512 ไร่  บริษัท เชียงใหม่มิตรการเกษตร จํากัด เนื้อที่ 2,473 ไร่  บริษัท เชียงใหม่ธนาธร จํากัด เนื้อที่ 793 ไร่  ไม่ทราบผู้ครอบครอง เนื้อที่ 531 ไร่     
 
2. จ.เชียงราย 1 แปลง  นายวสันต์  ธัญธรี พันธ์ เนื้อที่ 509 ไร่   
 
3.จ.กาญจนบุรี 1 แปลง  สนามกอล์ฟไมด้า เนื้อที่ 1,749 ไร่  ติดประกาศแล้ว 424 แปลง มีผู้ยื่นคัดค้าน 45 แปลง เป็นเกษตรกรรายย่อย รวม 495 ราย จะ ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน   
 
สำหรับในภาพรวมของ 3 จังหวัด  มีพื้นที่ในกรณีที่ 1 จํานวน 26 แปลง เนื้อที่ 24,123 ไร่   จ.กาญจนบุรี 16 แปลง เนื้อที่ 17,703 ไร่  จ.ประจวบคิรีขันธ์ 1 แปลง เนื้อที่ 528 ไร่  จ.ราชบุรี 9 แปลง เนื้อที่ 6,892 ไร่  ซึ่งมีการทําประโยชน์ในการปลูกพืช เช่น มันสําปะหลัง อ้อย สับปะรด ยางพารา ปาล์ม ผลไม้ จํานวน 23 แปลง  ปล่อยรกร้าง จํานวน 2 แปลง  สนามกอล์ฟไมด้า จํานวน 1 แปลง ปิดประกาศแล้ว 25 แปลง  เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 59 จํานวน 13 แปลง  เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 59 จํานวน 5 แปลง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 59 จํานวน 7 แปลง  ยังไม่ปิดประกาศ 1 แปลง คือ สนามกอล์ฟไมด้า จ.กาญจนบุรี กําลังทําแผนที่แนบท้าย มีผู้ยื่นคัดค้าน 9 แปลง (จ.กาญจนบุรี 6 แปลง, จ.ประจวบคิรีขันธ์ 1 แปลง และ จ.ราชบุรี 2แปลง) เป็นเกษตรกรรายย่อย รวม 105 ราย 
จะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
      

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวันนี้ ส.ป.ก. ได้นําเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นพื้นที่ที่ยึดคืนได้ใน จ.กาญจนบุรี 1 แปลง เนื้อที่ 1,263 ไร่ ซึ่งนางเพียงใจ  หาญพาณิชย์ ได้ทําหนังสือมอบคืนให้ ส.ป.ก. แล้ว  ลักษณะพื้นที่ อยู่ติดถนนกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ห่างจาก อ.เมืองไม่มาก มีลําคลองไหลผ่าน  จัดทําเป็นต้นแบบ โดยยึดรูปแบบสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบํา ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  แบ่งพื้นที่ 1,263 ไร่ ให้แก่เกษตรกร 140 ครอบครัว โดยแบ่งพื้นที่เป็น 6 ส่วน ดังนี้  
 
1. ส่วนที่พักอาศัย 140 แปลง แปลงละ 1 ไร่ รวมประมาณ 140 ไร่  
2. ส่วนพื้นที่การเกษตร 140 แปลง แปลงละ 5 ไร่ 2 งาน รวมประมาณ 770ไร่    
3. ส่วนพื้นที่แปลงรวม ประมาณ 242 ไร่ 
4. พื้นที่ส่วนกลางสํานักงานสหกรณ์ ประมาณ 39 ไร่    
5. พื้นที่ส่วนกลางร้านค้าชุมชน ประมาณ 57 ไร่  
6.พื้นที่แหล่งน้ำ สร้างเป็นฝายทดน้ำ จํานวน 3 แห่ง  
 
ซึ่งการดําเนนิการต่อจากนี้  ในส่วน ส.ป.ก.จังหวัด และ หน่วยที่เกี่ยวข้อง กําลังจัดทําแผนระดับจังหวัด ตามที่ได้ประชุมเมื่อ วันที่ 26 ก.ค. 59  โดยพื้นที่ที่ยึดคืนได้ใน จ.สุราษฎร์ธานี 1 แปลง เนื้อที่ 1,160 ไร่ จะจัดสํารวจ รังวัด ออกแบบ ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ (ซึ่งนายสุทัศน์  คุณรักพงศ์ ได้ทําหนังสือมอบคืนให้ ส.ป.ก. แล้ว)  ก่อนนำเสนอของบประมาณจากรัฐบาลในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ ไร่ละประมาณ 15,000 บาท (เป็น เงินประมาณ 20 ล้านบาท) โดยรมว.เกษตรฯได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทั้งสามจังหวัดเรื่องการวางแผนการยึดคืนร่วมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง จากเบาไปหาหนัก  การจัดทําแนวเขต ต้องให้เจ้าของที่ข้างเคียงรับทราบ/ยินยอมด้วย การจัดบัญชีทรัพย์สินตามแบบฟอร์มของกรมบังคับคดี การถ่ายภาพ/แจ้งความดําเนินคดี การปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ใช้รูปแบบสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบํา ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  
                
 
 
 
ส่วนในช่วงบ่ายคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้/การเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ (สับปะรด)  ซึ่งจุดเด่นของเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ (สับปะรด) พื้นที่ 1,014 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในที่ ส.ป.ก. จํานวน 88 แปลง และ นส.3 จํานวน 1 แปลง เกษตรกร 82 ราย พื้นที่อยู่ใน S3 (เหมาะสมน้อย) เป็นพื้นที่ลาดเท/เป็นดินทราย เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน อยู่นอกเขตชลประทาน ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ    ทําให้ผลผลิตต่ำไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับสับปะรด ให้รสชาติหวาน อร่อย จึงเป็นที่นิยม จึงได้ปรับปรุงดินให้เหมาะสม  ไถ่ดินตามขวางของแนวลาดชัน และ ปลูกสับปะรดแนวขวางของความลาดชัน  ปรับปรุงดินด้วยปอเทือง และ ปุ๋ยอินทรีย์  จัดระบบให้น้ำครอบคลุมพื้นที่ 500 ไร่  
 
ทั้งนี้ ศพก. ได้ให้เกษตรกรต้นแบบ คือ นายจันทร์  เรืองเรรา อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ขยายเครือข่ายเป็นเกษตรแปลงใหญ่  ศพก. และ เกษตรแปลงใหญ่อยู่ด้วยกัน สามารถลดต้นทุนการผลิต ได้ร้อยละ 38.5 (ต้นทุนเดิม 6.50 บาท/กก. ลดเหลือ 4.00 บาท/กก.) เพิ่มผลผลิต ได้ร้อยละ 66.7 (ผลผลิตเดิม 4.8 ตัน/ไร่ เพิ่มเป็น 8.0 ตัน/ไร่) มีการรับรองมาตรฐาน GAP และ กําลังขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI  - ส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่า  ซึ่งถือเป็นการนํานโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการแข่งขันมาดําเนินการ มีทุกหน่วยงานใน กษ. บูรณาการทํางานร่วมกัน  เป็นรูปแบบที่นําร่องด้วย Agri-Map นําไปสู่การถ่ายทอดโดยเกษตรกรต้นแบบผ่านศูนย์การเรียนรู้ รวม เครือข่ายเป็นการเกษตรแปลงใหญ่  สามารถลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิตได้จริง เกษตรกรยืนอยู่ได้ 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 29 ก.ค. 2559 เวลา : 13:48:26

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 4:31 am