ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯ เดินเครื่องพัฒนาราชการไทย ย้ำคนยุคใหม่ต้องเชี่ยวชาญไอที


 นายกฯ เดินเครื่องพัฒนาราชการไทย ย้ำคนยุคใหม่ต้องเชี่ยวชาญไอที พร้อมตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA รองรับ เผยผลการพิจารณาเลื่อนขั้นต้องส่งความสามารถด้านไอทีพิจารณาควบคู่
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลต้องการสร้างบุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีทักษะใหม่ๆ ด้านดิจิทัล ทั้งในด้านของการสร้างเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในภาครัฐ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในภาครัฐอย่างบูรณาการที่ช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบตัดสินใจในแต่ละเรื่องได้อย่างแม่นยำ รวมถึงการรู้ว่า ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในยุคดิจิทัลต้องการอะไรจากภาครัฐ รัฐจะมี Digital Service อะไรที่ช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตง่ายขึ้น ทำมาหากินสะดวกขึ้น เพื่อช่วยให้เกิดความเร็วและคุณภาพในการทำงานของทุกภาคส่วน ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) โดยใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0
 
 
 
แผนการสร้าง Digital Skills และเพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (High-tech Sector) ให้มีความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ” หรือ “Thailand Digital Government Academy (TDGA)” ขึ้น เพื่อการยกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง            
 
จากนี้ไป Thailand Digital Government Academy จะเป็นแกนหลัก เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ที่บุคลากรภาครัฐทุกระดับต้องผ่านการอบรมจากสถาบันนี้ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถทางด้านติจิทัลในแต่ละระดับ หรือ Digital Literacy ของแต่ละบุคคล
 
โดยมอบให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ไปพิจารณากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ว่า บุคลากรภาครัฐตำแหน่งใด ระดับไหนต้องมีชุดความสามารถทางด้านดิจิทัล หรือ Digital Skills Set ประเภทใดบ้าง และการมี Digital Skills Set เหล่านั้น จะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่จะใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่อไป  
            
การจัดตั้ง Thailand Digital Government Academy ขึ้นเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลจากนี้ไป จะดำเนินการอย่างเป็นระบบ เข้มข้น ต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลเอาจริงกับเรื่องการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ
 
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลโดยรวมของประเทศบรรลุเป้าหมายได้ คือการที่บุคลากรภาครัฐจะต้องมีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล กระทรวงไอซีที โดย EGA จึงได้จัดตั้ง“สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ” หรือ “Thailand Digital Government Academy (TDGA)” ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเสริมสร้างขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างเป็นระบบ สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 
โดยสถาบันนี้จัดตั้งขึ้นในแนวประชารัฐภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ International Academy of CIO (IAC) และ ASEAN Chief Information Officer Association (ACIOA) ซึ่งในวันนี้จะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อผนึกกำลังร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่พร้อมจะเป็นพลังให้ประเทศก้าวสู่การเป็น Digital Thailand
 
นอกจากหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ รอส. ยังมีหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารที่เตรียมจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Chief Information Officer หรือ CIO และหลักสูตร e-Government Exchange Program สำหรับผู้บริหารที่ดูแลงานด้านเทคนิคขององค์กรที่จะต้องติดตาม เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 
ทั้ง 3 หลักสูตรได้ยกระดับศักยภาพด้าน e-Government ให้กับผู้บริหารภาครัฐแล้วกว่า 480 คน นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรอื่นๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติที่ผ่านการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถอีกแล้วกว่า 8,000 คน
 
 สถาบัน Thailand Digital Government Academy พร้อมดำเนินการได้ทันที โดยจะพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมที่ EGA ได้ดำเนินการมาให้เข้มข้นยิ่งขึ้น และด้วยการสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาล ประกอบกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหลากหลายหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภายนอก เอกชนทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ สถาบัน Thailand Digital Government Academy มีเป้าหมายจะเป็นผู้นำและศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ให้สามารถร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
  

บันทึกโดย : วันที่ : 29 ก.ค. 2559 เวลา : 18:35:55

19-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 19, 2024, 7:02 am