ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯคว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจากสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14


 


กรมการขนส่งทางบก คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจากสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14ส่วนกลาง 4 รางวัล ส่วนภูมิภาค 1 รางวัล โดยแอพพลิเคชั่น DLT Check In, เทคโนโลยี QR Code       เพื่อการเข้าถึงระบบการให้บริการ และระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานีขนส่งสินค้า ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ!!! ส่วนงานบริการการย้ายรถออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และการวัดความสูงของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยแสงเลเซอร์ ได้รับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการต่อเนื่อง พร้อม!!! มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการประชาชนในทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง

 
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มีนโยบายในการพัฒนางานด้านบริการให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือทางการบริหารระบบราชการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพิ่มทางเลือกการให้บริการ ให้มีความทันสมัย ทันสถานการณ์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลบริการภาครัฐจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ติดต่อกันเป็นปีที่ 14                        
 
 
 
โดยในปีนี้ได้รับรางวัลรวมถึง 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งสินค้า ของสำนักการขนส่งสินค้า เป็นการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเข้ามายกระดับการบริหารจัดการข้อมูลของสถานีขนส่งสินค้า ลดระยะเวลาและลดการใช้เอกสาร เพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสถานีขนส่งสินค้า รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยประกอบการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพิ่มเติมในอนาคตได้,  การควบคุมการให้บริการของรถแท็กซี่ด้วยการลงทะเบียนพิกัด DLT Check In ของสำนักการขนส่งผู้โดยสาร ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น และการนำระบบ QR Code มาใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถและพิมพ์คำขอ ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการรูปแบบใหม่ของกรมการขนส่งทางผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและดาวน์โหลดหรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้ทุกที่ทุกเวลา และได้รับรางวัลประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง อีกจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ งานบริการด้านการย้ายรถออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 และงานบริการด้านการวัดความสูงของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยแสงเลเซอร์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งแสดงถึงการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเมื่อปี 2556

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่ปี 2546 ที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบรางวัลคุณภาพ           การให้บริการประชาชนแก่หน่วยงานภาครัฐจนถึงปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมแล้วถึง 79 รางวัล อาทิ การรับชำระภาษีรถประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (One Stop Service), การรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ, การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ CNG หรือ LPG เป็นต้น ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะมุ่งมั่นพัฒนางานด้านบริการอย่างต่อเนื่อง     เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมสาธารณะ ด้วยการพัฒนายกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของกรมการขนส่งทางบกสู่มาตรฐานสากลด้วย      ความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ก.ค. 2559 เวลา : 10:40:05

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 5:04 am