ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก'


 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 127 เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจส่งออกอย่างถูกต้อง และส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความสามารถดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาภิเษก ผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ http://application.ditp.go.th/activity/index/detail?activityid=5839 **กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน หากท่านกรอกไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถสมัครได้** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ คุณสายพิณ 02-512-0093-104 ต่อ 360 โทรสาร 02-513-1904 อีเมล์: paniti.ditp@gmail.com ค่าสมัคร 5,000 บาท 
 
 
 


กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 127ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
*********************************************
วันจันทร์ที่  22  สิงหาคม  2559 
08.30 - 09.00 น.      ลงทะเบียน             
09.00 – 12.15 น. การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศขั้นตอนการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
โดย นายวิรัตน์  บาหยัน  ผู้จัดการสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
13.15 - 16.30 น. การวิเคราะห์สินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดย นายโอภาส  พานิชชีวะกุลกรรมการผู้จัดการ  บริษัท แอสเซนเทรด จำกัด  

วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2559 
09.00 - 12.15 น. การกำหนดกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศการคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
โดย นายพรชัย  พัวพัฒนขจร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรุ๊ดออร์แกนิก จำกัด
13.15 - 16.30 น. การเจรจาการค้า การขายและการรับคำสั่งซื้อโดย นายมโนรถ กุศลศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแม็กซ์ เน็ต จำกัด
 
วันพุธที่  24  สิงหาคม  2559 
09.00 - 10.30 น. การชำระเงินระหว่างประเทศ
ภาพรวมของการนำเข้าและการส่งออก
เงื่อนไขการค้า และ การชำระเงิน Incoterms 2010
วงเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
โดย ดร. พัชราภรณ์  จีนะวิจารณะ  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้ร่วมบริหารปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศและแฟคเตอริ่ง  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10.30 - 12.15 น. Method of Payment of International Trade
โดย คุณไพโรจน์ คล้ายรัศมี  รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย   ผู้บริหารงานตรวจสอบข้อมูลคำขอใช้บริการธุรกิจต่างประเทศ  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
13.15 - 16.30 น. วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ
Method of Payment of International Trade
วงเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากการชำระเงินระหว่างประเทศ

โดย คุณไพโรจน์ คล้ายรัศมีรองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารงานตรวจสอบข้อมูลคำขอใช้บริการธุรกิจต่างประเทศและ คุณสุพจน์ รักษ์วงศ์รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ       ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่  25  สิงหาคม 2559
09.00 - 12.15 น. เอกสารทางการค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
กรณีศึกษาและปัญหาที่พบในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
กฎระเบียบที่ควรรู้
โดย คุณไพโรจน์ คล้ายรัศมี รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย  ผู้บริหารงานตรวจสอบข้อมูลคำขอใช้บริการธุรกิจต่างประเทศและ คุณสุพจน์ รักษ์วงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่าย  ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ        ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 
13.15 - 16.30 น. ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการส่งออกสินค้า การขอรับสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
โดย วิทยากรจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม 2559 
09.00 - 12.15 น. โลจิสติกส์ และการขนส่งระหว่างประเทศการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ พิธีการศุลกากร และการประกันภัยการขนส่งระหว่างประเทศ
โดย นายกนก จุฑามณี  ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท เค เอ็น เค คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
13.15 – 14.45 น. การค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ
โดย วิทยากรจากสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
15.00 – 16.30 น.     บทบาทของ DITP กับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โดย วิทยากรจากสำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เงื่อนไขการจบหลักสูตร : 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องทำข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคะแนนสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าสอบผ่านและจบหลักสูตร สามารถรับใบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรจึงจะมีสิทธิสอบวัดผลหลังเรียนได้  

หมายเหตุ : 1. เวลา 12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
     2. เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 15.00 – 15.15 น. พักรับประทานน้ำชา/กาแฟพร้อมของว่าง
    3. กำหนดการและวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

LastUpdate 10/08/2559 13:13:54 โดย : Admin

20-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 20, 2024, 1:26 pm