ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สธ.เร่งรัดปฏิรูประบบสาธารณสุขสู่แผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน


 


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และนำการปฏิบัติสู่เป้าหมายปฏิรูปสาธารณสุข ด้วยยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน

วันนี้ (18 สิงหาคม 2559) ที่ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประสบการณ์ทำงาน ทั้งด้านบริหาร ด้านบริการ และด้านวิชาการ โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กว่า 1,800 คน เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2559 ซึ่งเป็นบุคคลเสียสละการทำงานให้กับกระทรวงสาธารณาสุขอย่างดีเสมอมาจำนวน 8 คน

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการหลักในระบบบริการสุขภาพ  มีเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี  มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 72ปี  เจ้าหน้าที่มีความสุข ได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีความสุขในการทำงาน และระบบสุขภาพยั่งยืน มีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว ไร้รอยต่อ เป็นธรรมและมั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว   โดยในปี2560 เป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ระยะ 18 เดือน ใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) มีการบูรณาการ 4 กระทรวง ด้านผู้สูงอายุและเด็ก ลดการบาดเจ็บจากการจราจร ลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง มะเร็ง โครงการพยาธิใบไม้ตับ โครงการ 3 ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

2.ระบบบริการ (Service Excellence) แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน ภายใน 10 ปี ดูแลคนไทย 65 ล้านคน ปี2559 คนไทย 1 ครอบครัวมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล จัดระบบแพทย์ฉุกเฉิน จัดระบบ EMCO จัดระบบดูแลผู้ป่วยระยะยาวทั่วประเทศ  3.การพัฒนาคน (People Excellence) แก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล การวางแผนอัตรากำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคผลิตและพัฒนาบุคลากร การปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข  และ4.ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) อภิบาลระบบสาธารณสุข สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและพัฒนาสมุนไพร จัดระบบการเงินการคลังสาธารณสุข และจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2559 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ 1.สาขาแพทย์ พญ.สุนิดา อติชาติ ร.พ.ชลบุรี 2.สาขาทันตแพทย์ ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์  3.สาขาบริหารงานทั่วไป น.ส.จารุวรรณ รัศมิทัต ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์  4.สาขาเภสัชกร ภก.สุรพงษ์ ตุลาพันธุ์ ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์  5.สาขาพยาบาล นางบุญร่วม ปริปุณณะ ร.พ.นครพนม 6.สาขาบริหารทางการแพทย์ นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ร.พ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 7.สาขาบริหารทางการพยาบาล น.ส.สุดารัตน์ สุธราพันธ์ ร.พ.แพร่ และ8.สาขานักวิชาการ นางนภสร หิรัญภูมิ ร.พ.พระนครศรีอยุธยา


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ส.ค. 2559 เวลา : 10:57:10

22-02-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 22, 2024, 8:30 pm