ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
7 เดือน ธพว. มีกำไรสุทธิรวม 1,259 ล้านบาท NPL ลดลงต่อเนื่อง


 


7 เดือน ธพว. มีกำไรสุทธิรวม 1,259 ล้านบาท  NPL ลดลงต่อเนื่องธปท.ประเมินระบบตรวจสอบภายในอยู่ในระดับยอมรับได้

 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ประกาศผลประกอบการเดือนกรกฎาคม 2559 โดย นางสาลินี  วังตาล ประธานกรรมการ   และ นายมงคล  ลีลาธรรม  กรรมการผู้จัดการ ธพว. ชี้แจงรายละเอียด   ดังนี้

ผลการดำเนินงานของธนาคาร เดือนกรกฎาคม 2559 มีกำไรสุทธิ 155 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อต่อเนื่อง การบริหารจัดการหนี้ NPLs ลดลง ประกอบกับธนาคารสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินลดลง และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบแผนงานที่วางไว้  อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงเล็กน้อย โดยธนาคารได้ตั้งสำรองส่วนเกินเผื่อค่าหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งทางด้านฐานะการเงินต่อไป ทั้งนี้กำไรสุทธิของธนาคารรวม 7 เดือน เท่ากับ 1,259 ล้านบาท

ณ  31 กรกฎาคม 2559 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยรวม 18,914 ล้านบาท  จำนวน 6,242 ราย เฉลี่ยกู้ต่อราย 3 ล้านบาท ยอดสินเชื่อคงค้าง 88,858 ล้านบาท

 
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ  31 กรกฎาคม 2559  มียอด NPLs คงเหลือ  19,758  ล้านบาท      (คิดเป็น 22.24% ของสินเชื่อรวม) ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ที่มียอด NPLs เท่ากับ 20,011 ล้านบาท (คิดเป็น 22.60% ของสินเชื่อรวม) หรือลดลง 253 ล้านบาท ทั้งนี้ เกิดจากธนาคารได้มีการตัดหนี้สูญทางบัญชีและมีการแก้ไขหนี้ NPLs  ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย  อาทิ  การปรับปรุงโครงสร้างหนี้      การชำระหนี้ปิดบัญชี

 จากการประชุมของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)  ในคราวประชุมครั้งที่  3/2559  เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2559  ได้พิจารณาการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรของ ธพว.  และมีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ ธพว. ซึ่งส่วนใหญ่ ธพว. ดำเนินการได้ตามมติ คนร. และแผนที่กำหนดไว้รวมทั้งจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เข้าตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) เมื่อช่วงต้นปี 2559  ซึ่งเป็นการตรวจสอบสถาบันการเงินทั้งระบบ (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน   เฉพาะกิจ(SFIs) ธปท. ได้แจ้งผลการตรวจสอบ ธพว. ในเรื่องการตรวจสอบภายในและเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ว่า ธพว. มีมาตรฐานในระดับที่ยอมรับได้ และ ธปท. ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานดังกล่าวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย


 

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ส.ค. 2559 เวลา : 12:52:20

29-02-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2024, 9:26 am