ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯ เร่งรัดผู้ประกอบการติดตั้ง GPS


 


กรมการขนส่งทางบก จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร เน้นมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด เร่งรัดผู้ประกอบการติดตั้ง GPS และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ฯ GPS เพื่อควบคุมมาตรฐานการให้บริการภายในรอบปีภาษี 2560
 

วันนี้ (19 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เปิดการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร พร้อมมอบนโยบายด้านความปลอดภัยในการเดินรถ และการให้บริการประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐและผู้ประกอบการขนส่ง และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการและควบคุมมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า นอกจากการใช้รถโดยสารประจำทางแล้ว ปัจจุบันมีผู้นิยมใช้บริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ในลักษณะต่างๆ มากขึ้น เช่น การเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อที่จะเดินทางเป็นหมู่คณะได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจ ทำให้มีผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจำทางเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานบริการรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ กรมการขนส่งทางบกได้จัดการสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อถ่ายทอดความรู้ นโยบายรัฐบาล นโยบายที่สำคัญของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก ที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติตาม โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงการพัฒนานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยในการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของ   ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ประกอบการขนส่งอย่างใกล้ชิด โดยกรมการขนส่งทางบก                        จะติดตามแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง และปรับมาตรการในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันและ        ลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารไม่ประจำทางอย่างยั่งยืน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยปีนี้กรมการขนส่งทางบกได้เริ่มนำระบบเทคโนโลยี GPS       เพื่อการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ และติดตามข้อมูลเดินรถ โดยกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปที่จดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้ง GPS ทุกคัน ตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นมา และสำหรับรถโดยสารที่ติดตั้ง GPS แล้วต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะรถโดยสารไม่ประจำทางกำหนดให้ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ฯ GPS ภายในรอบปีภาษี 2560 ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559) รถโดยสารไม่ประจำทางติดตั้งและเชื่อมโยงข้อมูลแล้วจำนวน 7,831 คัน         จากจำนวนรถจดทะเบียนทั้งหมด 57,942 คัน
 
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกขอให้ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถเร่งทยอยนำรถเก่าที่ติดตั้ง GPS แล้วเข้ารับการตรวจสอบการเชื่อมโยงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ควบคู่กับการพัฒนาแก้ไขพฤติกรรมการให้บริการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถ และสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยในพนักงานขับรถ เพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศได้อย่างแท้จริง 
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ส.ค. 2559 เวลา : 12:49:18

01-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 1, 2024, 1:51 pm