ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์เผย ก.ค.59 มียอดยื่นจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่ 4,919 ราย ลดจากมิ.ย.


 


นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยในเดือนกรกฎาคม 2559               มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 4,919 ราย ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,916 ราย โดยลดลง 997 ราย คิดเป็น 17% สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกในเดือน        กรกฎาคม 2559 มีจำนวน 1,405 ราย ใกล้เคียงกับเดือนมิถุนายน 2559 คือ เพิ่มขึ้น 13 ราย คิดเป็น 1% โดยธุรกิจที่เลิกสูงสุด    คือ ธุรกิจค้าสลาก จำนวน 158 ราย คิดเป็น 11% ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เลิกเนื่องจากธุรกิจไม่ได้ประกอบกิจการ

 มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 15,425 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2,377 ล้านบาท คิดเป็น 13% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 17,802 ล้านบาท และมีมูลค่าลดลง จำนวน 4,852 ล้านบาท คิดเป็น 24% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งมีจำนวน 20,277 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 572 รายรองลงมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 287 ราย ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 131 ราย ธุรกิจขายส่งเครื่องจักร จำนวน 117 ราย และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 111 ราย ตามลำดับ

 ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31ก.ค.59) จำนวน 1,332,732 ราย    มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 20.16 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ                    จำนวน 637,200 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 15.61 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 457,409 ราย                       บริษัทมหาชนจำกัด 1,142 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 178,649 ราย      

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยภาพรวมของการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลช่วง 7 เดือน        ที่ผ่านมาในปี 2559 (ม.ค.-ก.ค.) มีจำนวน 36,711 ราย เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปี 2558 (ม.ค.-ก.ค.) ซึ่งมีจำนวน         36,945 ราย ใกล้เคียงกันคือ ลดลง 234 ราย คิดเป็น 0.6% สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทในเดือน  กรกฎาคม 2559 มีจำนวนลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 17 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ก.ค. 58)           ร้อยละ 9 เนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2559 มีวันหยุดต่อเนื่องทำให้มีวันทำการเพียง 18 วัน จึงส่งผลต่อปริมาณการจดทะเบียนของนิติบุคคลในเดือนนี้ด้วย

อย่างไรก็ตามในช่วง 5 เดือนหลัง (ส.ค.-ธ.ค.) กรมคาดว่าจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลปี 2559      น่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าปี 2558 เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่กระทรวงการคลังได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ยกเว้นภาษีจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาให้มาจดทะเบียนนิติบุคคลมากขึ้น  อีกทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐออกมาช่วยผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการSMEs กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) และกลุ่มที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation &Technology) และมาตรการ     ภาษีพี่ช่วยน้อง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศตัวเลขมูลค่าผลิตภัณฑ์        มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 2 /2559 ที่มีการขยายตัวร้อยละ 3.5
บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ส.ค. 2559 เวลา : 13:29:52

29-02-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2024, 8:44 am