ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บอร์ด กปภ. เร่งผลักดันโครงการฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล


 


บอร์ดการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง-การจัดหาแหล่งน้ำ พร้อมเร่งรัดจัดสรรงบประมาณผลักดันโครงการต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23สิงหาคม 2559 ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 59  สถานการณ์ภัยแล้ง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 มี กปภ. ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แบ่งเป็นสาขาที่จ่ายน้ำเป็นเวลา 1 สาขา และสาขาที่ลดอัตราการจ่ายน้ำ 3 สาขา

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 27 โครงการ และมี 1 โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จแต่สามารถนำน้ำมาใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งได้แล้ว

คณะกรรมการ กปภ. มอบนโยบายเน้นย้ำให้ กปภ. ต้องจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองให้เพียงพอและถือเป็นภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการในลำดับแรก ๆ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและรองรับนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบน้ำประปาได้ครบทุกพื้นที่ในปี 2560

ด้านการจัดสรรงบประมาณ  อนุมัติงบประมาณ 8,663,366.48 บาท สำหรับดำเนินการโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน จำนวน 19 โครงการ ของ กปภ.ข. 1 – 10 โดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมจัดหาเครื่องออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และตอบแทนชุมชนในพื้นที่

อนุมัติงบประมาณ 155,000,000 บาท สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำจากแยกมาลัยแมนถึงสถานีจ่ายน้ำนครชัยศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กปภ.สาขานครปฐม โดยจะเชื่อมต่อกับท่อของโครงการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสามพราน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ กปภ.สาขานครปฐม

ในส่วนของการบริหารองค์กร เร่งรัดการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจการจ้าง เพื่อเป็นคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง ซึ่งต้องดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการ กปภ. มอบนโยบายเพื่อปรับปรุงร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของ กปภ. ปี 2560-2564

นอกจากนี้  เห็นชอบรายงานการประเมินผลองค์กร ประจำปี 2559 รายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ประจำปี 2559 และแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร ประจำปี 2560 เพื่อนำส่ง สคร. พร้อมมอบนโยบายให้ กปภ. ต้องเพิ่มความชัดเจนในการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาการบริการ

 
รับทราบรายงานผลการกู้ยืมเงินปี 2559 และเน้นย้ำให้ กปภ. ต้องตรวจสอบความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินแล้วเสร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ,รับทราบแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3 ปี (2560-2562) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน , เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้เป็นไปตามกำหนด   รวมทั้งรับทราบการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 งบกลาง วงเงินรวม 334,730,500 บาท สำหรับโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำของ กปภ. ทั้งหมด 148 โครงการ

 
นอกจากนี้ ในการประชุมยังได้มีการติดตามการดำเนินโครงการ ที่นี่...องค์กรโปร่งใส โดยคณะกรรมการ กปภ. ให้คำแนะนำว่าเป็นโครงการที่ดีและยินดีให้การสนับสนุน พร้อมเสนอให้ กปภ. เร่งผลักดันการพัฒนาระบบเทคโนโลนีสารสนเทศด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ส.ค. 2559 เวลา : 19:52:52

19-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 19, 2024, 11:33 pm