ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯเป็นประธานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง


 วันนี้ ( 26 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นาย มนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และสื่อมวลชน จำนวน ประมาณ 600 คน

โอกาสนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรณ์วงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงานว่า กรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการคัดเลือกและมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ให้ได้รับการยกย่องเชิดชู และเป็นที่ยอมรับ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด ซึ่งแต่ละมิติได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีการเพิ่มการประเมินด้านการก่อหนี้ผูกพัน มิติด้านความรับผิดทางละเมิดมีการเพิ่มเกณฑ์ด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นต้น รวมทั้งมีการเพิ่มการประเมินส่วนราชการที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานดีเลิศอีกด้วย

หลังจากที่ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การค้ายังจำนวนทั้งสิ้น 88 รางวัล แล้วพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรติและ น่าภาคภูมิใจและกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีเสถียรภาพ และขยายตัวเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องโดยมีการประสานนโยบายการเงินและการคลังของประเทศให้สอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับกระทรวงระดับท้องถิ่น ตลอดจนมีการจัดการอย่างมีระบบ พร้อมมีกลไกตรวจสอบให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำในตอนท้ายอีกว่า ขอชื่นชมทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลที่มีเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจแก่หน่วยงานของตนเอง อีกทั้งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ดำเนินงานตามตลอดจน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเชื่อมโยง อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรไปได้นำไป ใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐ และตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง

อนึ่ง หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังฯ แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมอธิบดีกรมบัญชีกลางได้นำนายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ด้วยความสนใจ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้บังคับบัญชาของ พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายระดับดีเด่น
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ส.ค. 2559 เวลา : 13:44:52

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 6:05 am