ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์การโฆษณาและเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์ มีผล 1ต.ค.นี้


 


ก.ล.ต. ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาและการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของทริกเกอร์ฟันด์อย่างแท้จริงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยประกาศจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้ ต้องการให้ชื่อกองทุนและคำเตือนในโฆษณามีความชัดเจนว่าไม่มีการรับประกันผลตอบแทนและผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ กรณีที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับความสำเร็จของทริกเกอร์ฟันด์ บลจ. จะต้องมีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของทริกเกอร์ฟันด์อื่นซึ่งอยู่หรือเคยอยู่ภายใต้การจัดการไว้ด้วย อาทิ จำนวนกองทุนที่ถึงเป้าหมายภายในกำหนดเวลา จำนวนกองทุนที่ถึงเป้าหมายแต่เกินกำหนดเวลา หรือจำนวนกองทุนที่ไม่ถึงเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลภาพรวมก่อนการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ บลจ. ต้องเปิดเผยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากทริกเกอร์ฟันด์ให้ชัดเจนเพิ่มเติม โดยเฉพาะส่วนที่แตกต่างจากกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกัน อาทิ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนเต็มระยะเวลาที่กำหนดแม้กองทุนจะถึงเป้าหมายก่อนกำหนด หรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนในกรณีที่กองทุนสามารถทำได้ตามเป้าหมาย โดยจะต้องเปิดเผยกลยุทธ์การบริหารกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกันของ บลจ. ด้วย

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานพบว่า จำนวนกองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์ในครึ่งปีแรก 2559 มีทริกเกอร์ฟันด์เปิดขายใหม่จำนวน 12 กองทุน คิดเป็นมูลค่า 1,426 ล้านบาท ลดลงจากครึ่งปีแรก 2558 ที่มีทริกเกอร์ฟันด์ออกใหม่จำนวน 71 กองทุน คิดเป็นมูลค่า 33,268 ล้านบาท และปัจจุบันมีทริกเกอร์ฟันด์จำนวนมากกว่า 200 กองทุนที่ยังทำผลตอบแทนไม่ถึงเป้าหมาย

“ทริกเกอร์ฟันด์เป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน การปรับเกณฑ์ในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบก่อนตัดสินใจลงทุนในทริกเกอร์ฟันด์ได้ดียิ่งขึ้น” นายรพีกล่าว
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ก.ย. 2559 เวลา : 14:27:19

22-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 22, 2024, 4:08 am