ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ก.ค. 59 อยู่ที่ 42.89% ของจีดีพี


 


นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 กรกฎาคม 2559 มีจำนวน 5,958,103.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.89 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,402,025.96 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1,016,826.65 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 514,778.46 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 24,472.17 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 34,047.71 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,402,025.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 28,737.82 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก
• การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 11,026.76 ล้านบาท
• การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 5,778.32 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 1,414.07 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง และการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 4,363.29 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงและโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ และ (2) การกู้เงินสำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง จำนวน 0.96 ล้านบาท
• การชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยจากหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 22,260.10 ล้านบาท แบ่งเป็น
- การชำระหนี้เงินต้นที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10,000 ล้านบาท
- การชำระหนี้เงินต้นที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จำนวน 4,758.11 ล้านบาท
- การชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 93.47 ล้านบาท
- การชำระดอกเบี้ย จำนวน 7,408.52 ล้านบาท
• การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จำนวน 9,914.22 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แบ่งเป็นชำระเงินต้น จำนวน 7,297.45 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,616.77 ล้านบาท
• ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ ลดลง 758.15 ล้านบาท

หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1,016,826.65 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 5,113.75 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด จำนวน 1,325 ล้านบาท
• การชำระคืนหนี้เงินต้นจากสัญญาเงินกู้ (Term Loan) จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ทำให้หนี้ลดลง 1,631.83 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนหนี้เงินต้นของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 746.27 ล้านบาท และ 712 ล้านบาท ตามลำดับ
• ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ ลดลง 2,248.03 ล้านบาท

 หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 514,778.46 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 2,739.46 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนต้นเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 24,472.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 13,163.10 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการเบิกจ่ายเงินกู้ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 14,839.07 ล้านบาท

หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 จำนวน 5,958,103.24 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ในประเทศ 5,613,627.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.22 และหนี้ต่างประเทศ 344,475.76 ล้านบาท (ประมาณ 9,992.64 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.78 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว 5,088,143.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.40 และหนี้ระยะสั้น 869,959.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.60 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.ย. 2559 เวลา : 10:44:29

25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 11:38 am