ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ใช้ ม.44ตั้ง 'สรรเสริญ' นั่งรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์/ระงับขรก.ปฎิบัติหน้าที่ 72 ราย


 


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น
 
โดยที่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ เนื่องจากถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายจากปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีมูลอันสมควรตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและกำหนดมาตรการบางอย่างเพิ่มเติม
 
นอกจากนี้ โดยที่จำเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานและแก้ไขปัญหาซึ่งไม่อาจดำเนินการโดยวิธีการปกติได้ อีกทั้งมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน โดยผู้มีรายชื่อที่เกี่ยวข้องมิได้มีความผิดหรืออยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบใด ๆ
         
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ให้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๑ ข้าราชการพลเรือน ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว และไปปฏิบัติราชการประจำหน่วยงานนั้นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          ข้อ ๒ ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๒ ข้าราชการตำ รวจ ตามบัญชีแนบท้ายคำ สั่งนี้ระงับการปฏิบัติราชการโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นในสังกัดเดิมเป็นการชั่วคราว โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการในกองบัญชาการตำรวจแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่เห็นสมควรเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบก็ได้
          ข้อ ๓ ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๓ ผู้บริหารและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
          ข้อ ๔ ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๔ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นในจังหวัดนั้น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด แต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคำร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
          ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจำตำแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคำสั่งนี้
          ข้อ ๕ ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๕ กรรมการพนักงานส่วนตำบล ตามบัญชีท้ายคำสั่งนี้พ้นจากการเป็นกรรมการ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกกรรมการใหม่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
          ข้อ ๖ ให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) แจ้งข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุแห่งการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๑ ถึงกลุ่มที่ ๔ ให้หน่วยงานทราบเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยต้องปรากฏผลให้แล้วเสร็จภายใน
          ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ศอตช. เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้นั้นหรือเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น แล้วแต่กรณีเพื่อขยายเวลาได้ตามความจำเป็น
          ข้อ ๗ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๖ หากไม่พบว่ามีการกระทำความผิดหรือไม่ถึงขั้นต้องดำเนินการทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาสรุปผลการตรวจสอบและพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ ในการนี้ ให้ประธาน ศอตช. แต่งตั้งคณะบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นข้าราชการไม่มีข้อขัดแย้งหรือส่วนได้เสียกับบุคคลหรือเรื่องที่มีการกล่าวหา และไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องนี้มาก่อนมีจำนวน ๓ ถึง ๕ คน เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบผลการตรวจสอบเดิมของผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกตรวจสอบกับรายงานหรือพยานหลักฐานที่มีอยู่อีกครั้งหนึ่งและให้มีอำนาจเชิญบุคคลมาให้ถ้อยคำได้โดยคณะบุคคลดังกล่าว อาจตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกตรวจสอบแต่ละรายหรือหลายรายพร้อมกันก็ได้ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
          ในกรณีที่ผลการตรวจสอบพบว่าการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาถูกต้องแล้ว หรือไม่มีเหตุอันควรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
          ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่สอดคล้องกับผลการตรวจสอบเดิมของผู้บังคับบัญชา และมีเหตุอันควรเปลี่ยนแปลง ให้สรุปพยานหลักฐานที่มีอยู่และหารือร่วมกับผู้บังคับบัญชาแล้วให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามผลการหารือ โดยถือว่าการดำเนินการตามคำสั่งนี้ทุกขั้นตอนเป็นการดำเนินการทางวินัย ฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
          ข้อ ๘ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๗ แล้ว ในกรณีไม่ปรากฏว่าผู้ถูกตรวจสอบมีความบกพร่องใด ๆในการปฏิบัติงานหรือไม่มีมูลความผิดทางวินัยหรือความผิดอาญาหรือมีความผิดวินัยแต่มิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึงมีเหตุอันควรงดโทษหรือรับโทษสถานเบาขั้นภาคทัณฑ์ ให้เยียวยาโดยให้ผู้ถูกตรวจสอบไปดำรงตำแหน่งในระดับเดิมตามความเหมาะสม แต่ให้อยู่นอกพื้นที่เดิม ยกเว้นผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๓ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ให้กลับไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิมได้ ทั้งนี้ ศอตช. อาจมีคำแนะนำการเยียวยาด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงข้อมูลความเหมาะสมเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่และพื้นที่ใหม่การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกตรวจสอบ และประโยชน์ของทางราชการประกอบกัน
          ข้อ ๙ ในกรณีจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงคำสั่ง หากปรากฏว่าผู้มีรายชื่อตามคำสั่งยังคงถูกดำเนินการตรวจสอบจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ ศอตช. รอผลการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจนกว่าจะแล้วเสร็จหรือได้รับแจ้งให้ดำเนินการเยียวยาไปก่อนได้ จึงจะสามารถเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้
          เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการในกรณีของผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำว่าผู้บังคับบัญชาให้หมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และคำว่ารัฐมนตรีให้หมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีเยียวยาบุคคลดังกล่าว ซึ่งไม่อาจไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ได้ นายกรัฐมนตรีอาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้โดยให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมได้
          ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ชื่อและตำแหน่งของผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ไม่ตรงตามทะเบียนประวัติของทางราชการแต่เห็นได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงในปัจจุบัน
          ข้อ ๑๑ การรับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ของผู้มีรายชื่อในกลุ่มต่าง ๆ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการข้อ ๑๒ ในกรณีมีปัญหาให้องค์กรบริหารงานบุคคลกลางที่เกี่ยวข้องกับผู้มีรายชื่อตามคำสั่งเสนอปัญหาและแนวทางดำเนินการให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย คำวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
          ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานซึ่งกำลังดำเนินไปด้วยดี ให้นายนที ขลิบทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต่อไปจนถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
          ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์ การให้บริการประชาชน การตรวจราชการ และการปฏิบัติภารกิจเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ให้พลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง รับเงินประจำตำแหน่ง ๒๑,๐๐๐ บาท ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมและให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
          ข้อ ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของรัฐให้มีลักษณะสอดคล้องกันระหว่างการประชาสัมพันธ์ของทางราชการ การประชาสัมพันธ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลโดยเฉพาะการบริหารแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อการปฏิรูป ให้พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด ผู้ชำนาญการกองทัพบก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการชั่วคราวอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
          ข้อ ๑๖ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี อาจมีคำสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร
          ข้อ ๑๗ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
          หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
          บัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙
          กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการพลเรือน (จำนวน ๑ ราย)
          ๑. นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร ปลัดจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
          กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการตำรวจ (จำนวน ๒ ราย)
          ๑. พ.ต.อ. ไพศาล ศักดิ์สุนทรศิริ
          ๒. พ.ต.ต. โยธิน สีหาทิพย์
          กลุ่มที่ ๓ ผู้บริหารและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๗ ราย)
          ๑. นายศิริ มะลิลา ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๒. นายจรูญ มะลิปิไข ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
          ๓. นายสิทธิชัย โยปัดทุม ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
          ๔. นายชัย เหล่าชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๕. นายวีระศักดิ์ ทองสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
          ๖. นายมีศักดิ์ ชัยพิสุทธิ์สกุล นายกเทศมนตรีตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
          ๗. นายสุริยันต์ ยิ่งบุรุษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (อีกตำแหน่งหนึ่ง)
          กลุ่มที่ ๔ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๕๕ ราย)
          ๑. นายวัฒนชนม์ ชาทองยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
          ๒. นายกิตติพิศุทธิ์ คชฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
          ๓. นายบัณฑิต พงศ์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
          ๔. นายคมสิทธิ์ ลำเหลือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
          ๕. นายปรีชา กลางวาปี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
          ๖. นางสาวฐิตารีย์ โชติกันจานิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
          ๗. นายอภิเดช โททอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
          ๘. นางสาวอรัญญา แคนหนอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
          ๙. นายไพบูลย์ วงศ์พิมพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
          ๑๐.นายเชาวลิต จันทวะฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๑๑.นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๑๒.นายปราโมทย์ รวิยะวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๑๓.นางวิลาสิณี นาเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๑๔.พ.จ.อ.โอภาส มรรคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๑๕.นายวัชรากร วิชาโคตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๑๖.นายสัญชิต รัตนแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๑๗.นางสาวสุกัลยา สิงห์บุรมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๑๘.ส.ต.ท.อุทร คิดดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๑๙.ส.ต.ท.เชิดชัย พิกุลทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๒๐.นางรพีพร สุวรรณเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๒๑.นายยงยุทธ ประจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
          ๒๒.นายโกเมน ศิริพูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
          ๒๓.นายทรงเดช เพชรกอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
          ๒๔.นางพิมพ์ทิพย์ นิกรสถิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
          ๒๕.ว่าที่เรือตรีบุญสุข เทกอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
          ๒๖.นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ ทาโยธี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
          ๒๗.นายสุรศักดิ์ ท่อนโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
          ๒๘.นายคมเดช จันโทริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๒๙.นายยุทธศาสตร์ วงศ์อาษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๓๐.นายสุเปรม คณาโจด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๓๑.นายชูศักดิ์ ปักเคทา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๓๒.ส.ต.ท.ชูชาติ งามพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
          ๓๓.นายธีรวัฒน์ ชาไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
          ๓๔.นายทินกร อุ่นผาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
          ๓๕.นายสถาพร กลางประพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
          ๓๖.นายวุฒิศาสตร์ เทียบดอกไม้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
          ๓๗.จ่าเอก อำนาจ วินทะวุธ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
          ๓๘.นางลำเพย พ่วงกลาง ปลัดเทศบาลตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
          ๓๙.นายไพศาล แก้วอาจ ปลัดเทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
          ๔๐.นายวันชัย มะเสนา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
          ๔๑.นางสาวเจนจิรา ใจจุลละ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
          ๔๒.นายทรงศักดิ์ มีอำนาจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๔๓.นางสาวมัทรี โสดาปัดชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
          ๔๔.นางเย็นใจ จันทิพย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
          ๔๕.นางสาวมธุรส พุ่มพวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
          ๔๖.นายวัชฎีกรณ์ ดำรงกิจเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
          ๔๗.นายปัญญา ปักกาสี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
          ๔๘.นางสมจิตร บุญศร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
          ๔๙.นายขจรกิตต์ แดนประกรณ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
          ๕๐.นายศราวุธ กุลนิตย์ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
          ๕๑.สิบเอกประเสริฐ วิริยะ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
          ๕๒.นายจิรศักดิ์ ศรีจันทร์โท ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๕๓.นายพรชัย รินทรึก ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
          ๕๔.นายวิทยา สีดาพล ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
          ๕๕.นางสาวรุ่งรัตน์ พาพิลา ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
          กลุ่มที่ ๕ กรรมการพนักงานส่วนตำบล (จำนวน ๗ ราย)
          ๑. นายสุธรรม วงศ์แก้ว กรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม
          ๒. นางวิลาวรรณ พิพัฒน์ชัยกร กรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม
          ๓. นายจีรพร ถนัดค้า กรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม
          ๔. นายชัยพจน์ คชโคตร กรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม
          ๕. นายสุเมธ จุรุฑา กรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม
          ๖. นายวสันต์ ปะกิสังข์ กรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม
          ๗. นายทองสุข ทุมมี กรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.ย. 2559 เวลา : 13:55:18

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 5:02 am