ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บมจ. บีซีพีจี (BCPG) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 28 ก.ย. นี้


 


บมจ. บีซีพีจี (BCPG) ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 28 ก.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 19,900 ล้านบาท

 
ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ. บีซีพีจี (BCPG) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในวันที่ 28 กันยายน 2559 นี้ โดยกลุ่ม BCPG ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นรวม 324 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ BCPG เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP) ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างโดยแยกกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนออกมา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคตของกลุ่ม BCP โดย BCP เห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจ จึงนำ BCPG เข้าจดทะเบียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจในระยะยาวของ BCPG และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กลุ่ม BCP

 

BCPG มีทุนชำระแล้ว 9,950 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,400 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 590 ล้านหุ้น โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น 55.91 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2559 และจัดสรรหุ้นหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของ BCPG 534.09 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 16 และ 19-20 กันยายน 2559 มีมูลค่าระดมทุนรวม 5,900 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 19,900 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้า     จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้กับกลุ่มบริษัท โดยมีแผนนำเงินที่ระดมทุนได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ สอดรับกับพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นขยายการลงทุน พัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดไปทั่วโลก เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องต่อยอดการเติบโตที่ยั่งยืน

 

หลัง IPO BCPG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP) ถือหุ้น 70.4% กลุ่มตระกูล     วชิรพงศ์ ถือหุ้นรวม 1.4% และนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ถือหุ้น 1.0% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Book building) โดยราคาเสนอขายหุ้น IPO อยู่ที่ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 10.55 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสล่าสุด (1 กรกฎาคม 2558-30 มิถุนายน 2559) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.95 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

 
ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th  และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.bcpggroup.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.ย. 2559 เวลา : 17:07:02

25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 12:19 pm