ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีส่งเสริมการลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้


 


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อ 27 ก.ย. 59 มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร      (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้) รวม 3 ฉบับ  ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา   แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ จำนวน 3 ฉบับ มีดังนี้ 
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการในท้องที่ โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้บริษัทหรือ               ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่  สามารถหักรายจ่ายการลงทุนหรือการต่อเติม    เปลี่ยนแปลง  ขยายออก  หรือทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าหรือ              การให้บริการในท้องที่ดังกล่าว  แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  ได้เป็นจำนวน 2 เท่า
2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร               (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New  Start-up)  ในท้องที่  มีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในท้องที่เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี
3. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงนอกท้องที่ไปทำงานในท้องที่และส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกท้องที่กับกิจการที่มีศักยภาพในท้องที่ มีสาระสำคัญ           เป็นการ  
3.1 กำหนดให้บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่ประกาศกำหนดมีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินได้โดยไม่ต้องนำไปรวมกับเงินได้พึงประเมินอื่น ๆ ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ 
3.2 กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งไม่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่ สามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นในท้องที่เป็นจำนวน 2 เท่า  ในลักษณะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายจริง  หากเป็นการลงทุนในหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งเป็การเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น หรือเป็นการลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.ย. 2559 เวลา : 17:44:10

19-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 19, 2024, 7:33 am