ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ท่องเที่ยวฯเตรียมแผนรองรับกลุ่มคนพิการ-สูงอายุ


 


เมื่อ 27 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันท่องเที่ยวโลก 2559  พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในบริบทของเวทีโลก" โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, มร.ซู จิง ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคองค์การการท่องเที่ยวโลก และคณะผู้บริหารระดับสูงของ UNWTO เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลก ตลอดจนผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจาก 157 ประเทศเข้าร่วมงานครั้งนี้ การจัดงานวันท่องเที่ยวโลก 2559 "Word Tourism Day 2016" ตรงกับวันที่ 27 กันยายน ของทุกปี และปีนี้ ประเทศไทยได้รับมอบหมายจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UNWTO ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลอง วันท่องเที่ยวโลก 2559 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เข้าถึงอย่างเท่าเทียม

 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าแนวคิดหลักของวันท่องเที่ยวโลก 2559 คือ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม เพราะการท่องเที่ยวหรือการเดินทางคือสิทธิ์ของประชาชนทุกคน เราจึงต้องร่วมกันทำให้การท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกับคนทุกวัยทุกกลุ่ม ซึ่งจะต้องมีการวางแผนและการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับประเทศไทย มีประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวหลากหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงการแพทย์และสุขภาพ รัฐบาลจึงมีการกำหนดการพัฒนาเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยการมุ่งเน้นเชื่อมโยงที่เที่ยวให้สามารถท่องเที่ยวต่อเนื่องได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความพร้อม และขับเคลื่อนให้ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ส่งเสริมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์แผนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี

 
 
 
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สิ่งที่โลกต้องการด้านการท่องเที่ยว คือความเสมอภาคด้านการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีผู้พิการและผู้สูงอายุสูงถึง 1,000 ล้านคนของประชากรโลก หรือคิดเป็น 1 ใน 7 ของโลก และมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ร้อยละ 15 ของทั้งหมด ที่ผ่านมาแม้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่บ้าง แต่ยังมีจุดที่ไม่เชื่อมโยง หรือ missing link ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะห้องน้ำระหว่างเส้นทางเชื่อมโยงการเดินทาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงเตรียมออกแนวคิดการดูแลและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม นำร่องในสถานที่ท่องเที่ยวราชการ อาทิ วัดต่างๆ โดยตั้งเป้าปี 2559 ทั้ง 8 คลัสเตอร์ที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ ททช.ดูแลต้องมีเส้นทางเชื่อมโยงเพื่อผู้พิการและสูงอายุ และไม่มี missing link คลัสเตอร์ละ 1-2 เส้นทาง


นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงแผนการพัฒนา missing link ว่า ต้องจัดทำอย่างจริงจัง โดยให้เป็นหนึ่งในแผนหลัก ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เบื้องต้น อาจร่วมกับหน่วยงานอื่น บูรณาการให้เกิดขึ้นจริง ทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตลาดกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากผู้พิการที่ท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นกลุ่มคุณภาพ และส่วนมากมักไม่เดินทางคนเดียว โดยตั้งเป้าพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด tourism for all อย่างเต็มรูปแบบภายใน 5 ปี ต่อจากนี้ และเป็นแห่งแรกในอาเซียน
 
การจัดงานวันท่องเที่ยวโลก 2559 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2559 โดยในวันที่ 28 กันยายน จะมีการศึกษาดูงานในจังหวัดขอนแก่นก่อนที่ผู้ร่วมการประชุมจะเดินทางกลับประเทศต่างๆ
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ก.ย. 2559 เวลา : 06:59:49

25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 12:22 pm