ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โครงการ “กปภ. รักษ์ชุมชน” มีประชาชนได้รับประโยชน์ไปแล้วกว่า1.5 ล้านครัวเรือน


 


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สรุปผลการดำเนินงาน "โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน" ปี 2555-2559สามารถช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศไปแล้ว 1,009 แห่ง โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ 1,518,665 ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าอีก 74 ชุมชนในปี 2560

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน เป็นโครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบรั้ว และนอกรั้ว กปภ. โดยการปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำของชุมชนให้สะอาดสวยงามและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมา กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนจำนวน1,009 ชุมชน โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ 1,518,665ครัวเรือนหรือประมาณ 6,074,660  คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,147,190 บาท สำหรับปี 2559  กปภ. ได้ดำเนินโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมรอบแหล่งน้ำ ตลอดจนสร้างและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การขุดลอกคลองมาบหวายโสม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี การกำจัดวัชพืชคลองลัดหลัก อ.บางคนธี จ.สมุทรสงคราม การกำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำพรุหน้าเมือง อ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวโดยสรุปว่า การดำเนินงานโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน นับเป็นกิจกรรม CSR ที่ กปภ. มุ่งปลูกฝังให้พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาชุมชนรอบแหล่งน้ำ/ที่ดินที่ กปภ. ใช้น้ำดิบ ใช้ที่ดิน และวางท่อผ่าน สำหรับปี 2560  กปภ. มีเป้าหมายดำเนินโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องอีก 74 ชุมชน ซึ่งโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของ กปภ. ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของชุมชนร่วมกัน


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 ต.ค. 2559 เวลา : 10:57:01

19-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 19, 2024, 8:56 am