ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.เห็นชอบร่างราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....


 


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 11ต.ค. มีมติเห็นชอบและรับทราบ ตามที่  ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
 
1.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... และรายงานผลการพิจารณาตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....  เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าโดยวิธีการสรรหา ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีความอิสระ และให้รัฐวิสาหกิจทุกประเภท ต้องอยู่ภายใต้การบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นในการดำเนินการตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือจัดให้มีสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังเป็นการกำหนดกติกาที่จะช่วยกำกับดูแลกลไกการแข่งขันทางการค้าในตลาดสินค้าและบริการเพื่อให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับนโยบายการเป็นชาติการค้า (Trading Nation) ของรัฐบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขันให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ กลไกตลาด และการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้าน 11 "การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม" ปรับปรุงกฎหมายให้มีมาตรฐานตามหลักสากล

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ต.ค. 2559 เวลา : 17:26:17

14-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2024, 1:28 am