ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ


 


 
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559ว่า ที่ประชุมครม. อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ โดยเห็นชอบในหลักการปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งเรื่องเทคโนโลยีและการแข่งขัน เพื่อให้เกิดระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และยังเป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนอ้อยและน้ำตาลทรายให้ชาวไร่อ้อยได้รับรายได้ที่คุ้มกับต้นทุนการผลิต

ทั้งนี้ สาระสำคัญของเรื่อง กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานว่า กระทรวงฯได้จัดทำแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559 – 2564 ตามกรอบแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ และให้สอดคล้องกับพันธกรณีและความตกลงภายใต้ WTO โดยมีการกำหนดแผนงาน เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้
1. การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการนำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ได้ มีเป้าหมายเพื่อต้องการเพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ำตาลทรายและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าของ WTO เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และเป็นสากล
2. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทราย มีเป้าหมายเพื่อต้องการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อยการผลิตน้ำตาลทราย และการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ
3. การกำหนดมาตรฐานน้ำตาลทรายต้นทุนมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย มีเป้าหมายเพื่อต้องการกำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาล ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในปีการผลิต 2559/60 และมีเป้าหมายเพื่อกำหนดการคำนวณต้นทุนมาตรฐานอ้อยและน้ำตาลทรายที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นธรรมกับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งการกำหนดต้นทุนมาตรฐานเอทานอลและผลิตภัณฑ์จากอ้อยอื่น ๆ ด้วย 
4. การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย มีเป้าหมายเพื่อให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินหรือเงินทุนเพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตลอดจนการรักษาเสถียรภาพอ้อยและน้ำตาลทราย
5. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ต.ค. 2559 เวลา : 07:09:30

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 6:53 am